{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سکه ای را به هوا می اندازیم، اگر پشت بیاید، یک تاس می اندازیم و اگر رو بیاید دو سکه ی دیگر را می اندازیم. الف( فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. ب( پیشامد آن که تاس زوج بیاید را مشخص کنید. پ( پیشامد آن که حداقل 1 سکه رو بیاید را مشخص کنید

    amir mahdi emami
  2 خرداد 0:47

24 پرسش 24 پاسخ 196 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سکه ای را به هوا می اندازیم، اگر پشت بیاید، یک تاس می اندازیم و اگر رو بیاید دو سکه ی دیگر را می اندازیم.
الف( فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید.
ب( پیشامد آن که تاس زوج بیاید را مشخص کنید.
پ( پیشامد آن که حداقل 1 سکه رو بیاید را مشخص کنید.

:)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   An unknown mathematician
  2 خرداد 13:48

0 پرسش 47 پاسخ 272 امتیاز

S={(r,r,r),(r,r,p),(r,p,r),(r,p,p),(p,1),(p,2),(p,3),(p,4),(p,5),(p,6)}
P(B)=1/2 × 3/6 = 1/4
P(P) = 1/2