{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

الگوی زیر را ادامه دهید.

    محنا قهرمانی
  1 خرداد 8:41

0 پرسش 0 پاسخ 0 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

الگوی زیر را ادامه دهید
100
400
500
600
700
8000
90

200
300
--------
----------
------------


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Bahar paydar
  2 خرداد 8:49

6 پرسش 208 پاسخ 1217 امتیاز

اولی رو اشتبا ننوشتی احتمالا؟

دومی
200.300.400.500.600.700

   Arad Amiry
  1 خرداد 9:38

0 پرسش 977 پاسخ 4247 امتیاز

800
900
1000

دومی
400
500
600
700
800
900
1000