{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #هماهنگ_ششم #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در کدام‌یک از روشهای جداسازی زیر، اندازة ذرههایی که از یکدیگر جدا میشوند کوچک‌تر بوده و در کدام‌یک ذرههای جداشده بزرگتر هستند؟

    سارا محمودی
  24 اردیبهشت 10:45

3 پرسش 1 پاسخ 20 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

-در کدام‌یک از روشهای جداسازی زیر، اندازة ذرههایی که از یکدیگر جدا میشوند کوچک‌تر بوده و در کدام‌یک

ذرههای جداشده بزرگتر هستند؟
آ( دیالیز ب( تقطیر پ( فیلترکردن


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.