لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت به وجود آمدن نيروي اصطكاك چيست؟

   سید علی علوی
  8 فروردین 23:13

6 پرسش 4 پاسخ 54 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

علت نيروي اصطكاك چيست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ✖ـــ FWTX ـــ✖
در 25 خرداد 9:06

148 پرسش 316 پاسخ 3113 امتیاز

ناهمواری هایی ک با چشم غیر مسلح دیده نمیشه

   امیر رضا جمعه زاده
در 3 فروردین 18:36

2 پرسش 56 پاسخ 291 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   محمدرضا قصابی
در 24 آبان 23:35

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چین خوردگی هاو فرورفتگی هایی که در سطوح اجسام در هم فرو میروند به ان اصطکاک میگویند

   مجید مرادی کر
در 16 آبان 16:12

5 پرسش 20 پاسخ 52 امتیاز


وجود ناهمواری ها در سطح اجسام البته به نوع ماده بستگی دارد

   ا حسن پور
در 16 آبان 15:48

3 پرسش 9 پاسخ 25 امتیاز

وجود ناهمواری ها در سطح اجسام البته به نوع ماده بستگی دارد

   مجید مرادی کر
در 12 شهریور 11:25

5 پرسش 20 پاسخ 52 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   مجید مرادی کر
در 12 شهریور 11:25

5 پرسش 20 پاسخ 52 امتیاز

علت نيروي اصطكاك چيست

   مجید مرادی کر
در 12 شهریور 11:25

5 پرسش 20 پاسخ 52 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   سید امیرحسین ایرانی
در 5 خرداد 13:23

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

به خاطر وجود ناهمواریهای خیلی ریز روی هر دو جسم که نمیتوان با چشم غیرقابل مسلح دید.

   هماهنگ هفتم همدان
در 24 اردیبهشت 16:48

5 پرسش 18 پاسخ 53 امتیاز

علت به وجود آمدن نیروی اصکاک یکی برجستگی هاو فرورفتگی های هردو جسم است عامل دوم نیروی عمودی است که آن دو جسم را به هم می فشارد در حرکت اجسام روی زمین نیروی عمودی گرانش است .

   حسین عابدی
در 2 فروردین 23:12

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

به دلیل وجو د ناهمواری های میکروسکپی یا بزرگ تر

   مهدیه قانعی
در 6 اسفند 21:44

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

به دلیل وجود ناهمواری هایی که درسطح جسم وجود دارد اصطکاک به وجود می آید
درکل عامل موثری که در به وجودامدن اصطکاک وجودارد عبارتنداز مقدارناهمواری جسم که هرچه قدربیشترباشد اصطکاک بیشترمیشود..

   امیر حسین قوامی
در 5 اسفند 21:06

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

بدلیل وجود دندانه های ریز روی اجسام که با وارد کردن نیرو به هم گیر می کنند .

   pegah motahari
در 10 فروردین 13:04

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

علت وجود نیروی اصطکاک بین دو جسم در حال تماس ، جوش سرد است.