لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

علت به وجود آمدن نيروي اصطكاك چيست؟

   سید علی علوی
  8 فروردین 23:13

6 پرسش 4 پاسخ 54 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

علت نيروي اصطكاك چيست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر رضا جمعه زاده
در 3 فروردین 18:36

2 پرسش 59 پاسخ 284 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   حاتم رشیدی
در 24 اردیبهشت 16:48

2 پرسش 12 پاسخ 20 امتیاز

علت به وجود آمدن نیروی اصکاک یکی برجستگی هاو فرورفتگی های هردو جسم است عامل دوم نیروی عمودی است که آن دو جسم را به هم می فشارد در حرکت اجسام روی زمین نیروی عمودی گرانش است .

   حسین عابدی
در 2 فروردین 23:12

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

به دلیل وجو د ناهمواری های میکروسکپی یا بزرگ تر

   مهدیه قانعی
در 6 اسفند 21:44

1 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

به دلیل وجود ناهمواری هایی که درسطح جسم وجود دارد اصطکاک به وجود می آید
درکل عامل موثری که در به وجودامدن اصطکاک وجودارد عبارتنداز مقدارناهمواری جسم که هرچه قدربیشترباشد اصطکاک بیشترمیشود..

   امیر حسین قوامی
در 5 اسفند 21:06

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

بدلیل وجود دندانه های ریز روی اجسام که با وارد کردن نیرو به هم گیر می کنند .

   pegah motahari
در 10 فروردین 13:04

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

علت وجود نیروی اصطکاک بین دو جسم در حال تماس ، جوش سرد است.