لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل، به معنی وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:07

10 پرسش 29 پاسخ 129 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل،وجود  محور تقارن برای آن شکل است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   saeed fakour
  25 دی 8:04

0 پرسش 6 پاسخ 31 امتیاز

خیر
اینکه یک شکل مرکز تقارن داشته باشد به معنای آن نیست که قابلیت تقارن محوری را هم دارد.در تقارن مرکزی شکل به اندازه 180 درجه می چرخد.
برای مثال متوازی الضلاع.

   علیرضا دهقانی
  9 دی 10:14

20 پرسش 62 پاسخ 280 امتیاز

خیر مرکز تقارن یعنی چرخیدن یک شکل به دور یک نقطه به اندازه ی ۱۸۰ درجه اما محور تقارن یعنی قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط
و برای مثال : متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد اما محور تقارن ندارد
ذوزنقه مرکز تقارن ندارد اما ۱ محور تقارن دارد

   فرج الله شاکری
  17 فروردین 21:29

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

خير – به عنوان مثال در متوازي الاضلاع محل برخورد قطرها ، مركز تقارن است ،اما متوازي الاضلاع محور تقارن ندارد .

   سارا جلالی
  5 خرداد 15:56

10 پرسش 29 پاسخ 129 امتیاز

خیر مرکز تقارن یعنی چرخیدن یک شکل به دور یک نقطه به اندازه ی ۱۸۰ درجه اما محور تقارن یعنی قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط
مرکز تقارن
مرکز تقارن نقطه ای درون شکل است که اگر هر نقطه از شکل را به ان متصل کنیدوبه همان اندازه درهمان راستا ادامه دهید نقطه ای روی شکل به دست می اید.
یعنی قرینه هر نقطه شکل نسبت به مرکز تقارن روی خود شکل قرار می گیرد.
به عبارت دیگر مرکز تقارن شکل ، نقطه ای درون شکل است که اگر شکل را حول ان نقطه 180 درجه دوران دهیم بر خودش منطبق شود.

   علیرضا اقدم
  26 اسفند 11:35

10 پرسش 31 پاسخ 89 امتیاز

خیر
برای مثال متوازی الضلاع اضلاع مرکز تقارن دارد ولی محور تقرن ندارد

   معصومه بختیار
  17 اردیبهشت 9:25

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   حسن فتاحی
  28 بهمن 23:53

0 پرسش 13 پاسخ 10 امتیاز

خیر
مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد ولی 3 محور تقارن دارد .

   وحید وثوقیان
  20 فروردین 5:19

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

خیر-وجود مرکز تقارن در یک شکل ربطی به محور تقارن ندارد
مرکز تقارن نقطه ای در داخل شکل است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی مستقیم به این نقطه (نقطه ی تقارن) رسم کنیم ودر همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم
محور تقارن خطی است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی بر این خط (محور تقارن) عمود کنیم سپس در همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم