لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل، به معنی وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:07

ریاضی پنجم دبستان

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل،وجود  محور تقارن برای آن شکل است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   saeed fakour
  25 دی 8:04

خیر
اینکه یک شکل مرکز تقارن داشته باشد به معنای آن نیست که قابلیت تقارن محوری را هم دارد.در تقارن مرکزی شکل به اندازه 180 درجه می چرخد.
برای مثال متوازی الضلاع.

   علیرضا دهقانی
  9 دی 10:14

خیر مرکز تقارن یعنی چرخیدن یک شکل به دور یک نقطه به اندازه ی ۱۸۰ درجه اما محور تقارن یعنی قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط
و برای مثال : متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد اما محور تقارن ندارد
ذوزنقه مرکز تقارن ندارد اما ۱ محور تقارن دارد

   فرج الله شاکری
  17 فروردین 21:29

خير – به عنوان مثال در متوازي الاضلاع محل برخورد قطرها ، مركز تقارن است ،اما متوازي الاضلاع محور تقارن ندارد .

   سارا جلالی
  5 خرداد 15:56

خیر مرکز تقارن یعنی چرخیدن یک شکل به دور یک نقطه به اندازه ی ۱۸۰ درجه اما محور تقارن یعنی قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط
مرکز تقارن
مرکز تقارن نقطه ای درون شکل است که اگر هر نقطه از شکل را به ان متصل کنیدوبه همان اندازه درهمان راستا ادامه دهید نقطه ای روی شکل به دست می اید.
یعنی قرینه هر نقطه شکل نسبت به مرکز تقارن روی خود شکل قرار می گیرد.
به عبارت دیگر مرکز تقارن شکل ، نقطه ای درون شکل است که اگر شکل را حول ان نقطه 180 درجه دوران دهیم بر خودش منطبق شود.

   علیرضا اقدم
  26 اسفند 11:35

خیر
برای مثال متوازی الضلاع اضلاع مرکز تقارن دارد ولی محور تقرن ندارد

   معصومه بختیار
  17 اردیبهشت 9:25

خیر

   حسن فتاحی
  28 بهمن 23:53

خیر
مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد ولی 3 محور تقارن دارد .

   وحید وثوقیان
  20 فروردین 5:19

خیر-وجود مرکز تقارن در یک شکل ربطی به محور تقارن ندارد
مرکز تقارن نقطه ای در داخل شکل است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی مستقیم به این نقطه (نقطه ی تقارن) رسم کنیم ودر همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم
محور تقارن خطی است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی بر این خط (محور تقارن) عمود کنیم سپس در همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم