لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گروه الکیل ها

   parniian rezaie
  15 آذر 21:34

4 پرسش 7 پاسخ 39 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

گروه الکیل ها چه گروهی از هیدروکربن ها هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ali Hedayati
18 آذر 21:10

1 پرسش 59 پاسخ 286 امتیاز

اگر از مولکول آلکان یک اتم هیدروژن جدا کنیم، باقی‌مانده گروه آلکیل نام دارد. فرمول کلی آلکیل‌ها به صورت CnH2n 1 استthat’s really cool question

   محمد علی منصوری
16 آذر 20:58

7 پرسش 63 پاسخ 150 امتیاز

منظورتون الکان هست دیگه؟

   مصیب هاشم پور
15 آذر 23:37

42 پرسش 374 پاسخ 1089 امتیاز

از گروه آلکان ها اگر یک هیدروژن جدا کنیم به قسمت باقیمانده آلکیل می گویند. مثلاCH3 را متیل و C2H5 را اتیل و C3H7 را پروپیل می گویند.
اگر منظور شماگروه آلکین ها هم هست ترکیبات آلی ای هستند که حداقل دارای یک پیوند سه گانه هستند . ساده ترین آن ها اتین یا همان استیلن با فرمول C2H2 می باشد و بعد از آن پروپین یا متیل استیلن با فرمول C3H4 می باشد.

   parniian rezaie
16 آذر 17:23

4 پرسش 7 پاسخ 39 امتیاز

ممنون