لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله nام دنباله

   محمد پاک نژاد
  12 آذر 1:29

23 پرسش 12 پاسخ 136 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

جمله nام (عمومی) دنباله $6 , 13 , 22 , 33 , ...$ را به‌دست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی اسماعیلی
  12 آذر 9:58

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

(n+1)(n+2)+(n-1)

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Mohammad .Rf
  12 آذر 23:57

2 پرسش 262 پاسخ 927 امتیاز

3_[2^(n+2)]

   صدرا نوبری
  5 دی 11:18

0 پرسش 36 پاسخ 101 امتیاز

(6n+(n-1

   Kian ♡
  12 آذر 14:27

46 پرسش 272 پاسخ 1296 امتیاز

اره همینه

   ARMIN A
  12 آذر 14:12

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

(n-1)+(n+2)(n+1)

   امیرمهدی علی توکلی
  12 آذر 13:43

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

(n-1)+(n+2)(n+1)

   سدنا محبت
  12 آذر 21:04

2 پرسش 19 پاسخ 24 امتیاز

(n+1)(n+2)+(n-1) جمله nام