لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله nام دنباله

   محمد پاک نژاد
  12 آذر 1:29

11 پرسش 9 پاسخ 76 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

جمله nام (عمومی) دنباله $6 , 13 , 22 , 33 , ...$ را به‌دست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی اسماعیلی
در 12 آذر 9:58

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

(n+1)(n+2)+(n-1)

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Mohammad Rf
در 12 آذر 23:57

1 پرسش 87 پاسخ 162 امتیاز

3_[2^(n+2)]

   3 دی--LOVER-- امیر مقاره
در 12 آذر 14:27

28 پرسش 176 پاسخ 1175 امتیاز

اره همینه

   ARMIN A
در 12 آذر 14:12

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

(n-1)+(n+2)(n+1)

   امیرمهدی علی توکلی
در 12 آذر 13:43

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

(n-1)+(n+2)(n+1)

   سدنا محبت
در 12 آذر 21:04

2 پرسش 13 پاسخ 24 امتیاز

(n+1)(n+2)+(n-1) جمله nام