لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیامبران الوالعزم و کتاب آنها؟

   علی عبداله زاده
  25 آبان 20:38

11 پرسش 19 پاسخ 83 امتیاز
هدیه های آسمانی ششم دبستان

پیامبران الوالعزم کدام پیامبران هستند؟ هر کدام چه کتابی داشتند؟ وپیامبران الولعزم یعنی چه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیررضا حاجی نوروزی
در 26 آبان 15:55

0 پرسش 16 پاسخ 31 امتیاز

به عقیده بعضی نوح و ابراهیم صحف، موسی تورات، عیسی انجیل، و حضرت محمد قران را دارا هستند.
به عقیده بعضی از افراد دیگر ابراهیم صحف، موسی تورات ، داوود زبور، عیسی انجیل و پیامبر قران را دارا هستند.
و پیامبر اولوالعزم یعنی پیامبری که دارای مقام در نزد خداوند و نشانه در نزد مردم بوده اند.
انها تنها پیامبران دارای کتاب آسمانی بوده اند.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   سامان مرادی
در 8 آذر 14:25

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

حضرت نوح(ع)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)حضرت عیسی(ع)حضرت محمد(ص) پیامبران الوالعزم هستند.

به پیامبرانی که کتاب اسمانی دارند و هیچ وقت گناهی نکرده اند پیامبران الوالعزم میگویند.

برای حفظ کردن آنها میتوانید اینگونه بگویید:نوح,ابرهیم,موسی عیسی محمد (به ویلگول دقت کنید)

کتاب های آنها:نوح وابراهیم: صحف ، موسی: تورات ، عیسی: انجیل و محمد: قران است.

   mobina *-^ Azimi ^-^
در 26 آبان 14:12

7 پرسش 115 پاسخ 334 امتیاز

حضرت نوح (ع)حضرت ابراهیم (ع) حضرت موسی (ع)حضرت عیسی (ع) حضرت محمد(ص)

نوح :صحف
ابراهیم:صحف
موسی:تورات
عیسی:انجیل
محمد :قرانبزرگترین پیامبران خدا

   زهرا عنایتی
در 11 آذر 14:33

1 پرسش 2 پاسخ 6 امتیاز

حضرت نوح و حضرت ابراهیم (صحف) .
حضرت موسی ( تورات)
حضرت عیسی ( انجیل)
حضرت محمد ( قرآن)
یعنی پیامبرانی که :
1- دین مستقل و جدیدی داشتند . 2- دعوت جهانی داشتند .3- کتاب الهی داشتند .

   نجنگیده، نباز .....
در 26 آبان 16:27

4 پرسش 63 پاسخ 210 امتیاز

حضرت نوح(ع)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)حضرت عیسی(ع)حضرت محمد(ص)
کتاب هاشون نوح وابراهیم صحف،موسی تورات،عیسی انجیل ومحمد قران است.

   *BARDIA* *
در 26 آبان 15:12

21 پرسش 193 پاسخ 1105 امتیاز

حضرت نوح (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت موسی (ع) حضرت عیسی (ع)حضرت محمد(ص)

   ابوالفضل رمضانی
در 10 آذر 14:22

2 پرسش 19 پاسخ 60 امتیاز

حضرت نوح(ع)=صحف
حضرت ابراهیم(ع)=صحف
حضرت موسی(ع)=تورات
حضرت عیسی(ع)=انجیل
حضرت محمد(ص)=قرآن
و حضرت داوود(ع)که جزءپیامبران الوالعزم حساب نمی شه=زبور
پیامبران برگزیده و آنهایی که کتاب آسمانی داشته اند