لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک از اعداد زیر نشان دهنده ی سی و پنج صدم است؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:03

2 پرسش 3 پاسخ 20 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

سی و پنج صدم پاسخ کدام یک از اعداد زیر است؟توضیح دهید با دلیل


0/35                                 30.05                


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هانیه صفری قزل
21 اردیبهشت 11:15

1 پرسش 4 پاسخ 36 امتیاز

0/35

   زهره ایرانپور
27 فروردین 7:54

0 پرسش 8 پاسخ 43 امتیاز

هردو عدد می تواند صحیح باشد اما برای شناختن بیشتر باید با اضافه کردن کلمه ی عدد صحیح به 30.05 انها را از هم جدا کرد

   ساينا عزيزي حريري
7 اسفند 17:23

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

اولی از سمت راست

   امیررضا همتی
12 بهمن 17:56

16 پرسش 27 پاسخ 131 امتیاز

0/35

   ابوطالب سپاهی
29 آذر 18:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

35/.

   آرمین وزیری
12 بهمن 12:32

2 پرسش 11 پاسخ 22 امتیاز

شما باید هر دو را به کسر تبدیل کند تا معلوم شود کدام است

   Mahsa Asadiyan
5 اردیبهشت 11:58

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

0/35

   محبوبه روانبخش
26 فروردین 4:38

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

0/35 خوانده میشود سی و پنج صدم

   سارا جلالی
3 فروردین 11:26

4 پرسش 19 پاسخ 58 امتیاز

به عدد سمت راست 35 صدم  می گویند عدد صحیح ندارد 


عدد سمت  چپ عدد صحیح دارد پس این طور خوانده می شود 30 ممیز پنج صدم

   محمد محمدی
20 اسفند 15:05

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.

   امیرحسین کاظمی
18 اسفند 14:28

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.