لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله nام دنباله عددهای یک، یازده، یکصد و یازده و ...

   علی حسینی
  26 مهر 18:33

2 پرسش 10 پاسخ 54 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

جمله nام چه می شود؟
...,1,11,111,1111


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   چپ دست کوهدشتی
در 26 مهر 19:25

2 پرسش 42 پاسخ 306 امتیاز

((10 به توان n)منهای 1)تقسیم بر 9
اولی میشه 10به توان 1 که میشه 10 بعد منهای 1 که میشه 9 تقسیم بر 9 میشه 1
دومی میشه 10 به توان 2 که میشه 100 بعد منهای 1 میشه 99 تقسیم بر 9 میشه 11
سومی میشه 10 به توان 3 که میشه 1000 بعد منهای 1 میشه 999 تقسیم بر 9 میشه 111
همین طور تا آخر

4  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   KMA SWM
در 26 مهر 19:01

7 پرسش 135 پاسخ 227 امتیاز

n تا 1