لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:01

ریاضی پنجم دبستان

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟


9-4`2/3`


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد شاکری زاده
  24 اسفند 15:48

تفریق اعداد مخلوط به سه روش انجام می شود:
1-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و با حاصل تفریق اعداد کسری جمع کنیم.
2-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.
3-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.

   مریم غزنوی
  21 اسفند 13:00

دو روش
روش اول : عدد مخلوط را تبدیل به کسر کرده به فرم `14/3` نوشته و سپس مخرج مشترک بگیرید.
روش دوم : ابتدا مقادیر صحیح را از هم کم کنید و سپس قسمت صحیح و کسری را حساب کنید ، در مثال داده شده به صورت `5-2/3` می شود. حالا می توان مخرج مشترک گرفت و حل کرد.

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:37

به سه روش میتوانیم اعداد مخلوط را تفریق کنیم ??????????????????

   پروین محمدی
  3 آذر 0:00

به سه روش
1. ابتدا اعداد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل می‌کنیم و سپس از هم کم می‌کنیم.
2. روشدوم اعداد صحیح را از هم کم می‌کنیم سپس کسرها را از هم تفریق می کنیم
3. به روش شکل و محور

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:30

تفریق اعداد مخلوط به 4 روش انجام می شود:
1-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.
2-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.
3- اعداد را داخل جدول برده و عملیات را انجام دهیم .
4-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و بعد کسرها را کم کنیم . ( البته با توجه به مخرج مشترک)