لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:01

2 پرسش 3 پاسخ 20 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟


9-4`2/3`


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد رضا مهرعلیان
در 13 دی 10:40

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

به سه روش

   محمد شاکری زاده
در 24 اسفند 15:48

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

تفریق اعداد مخلوط به سه روش انجام می شود:


1-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و با حاصل تفریق اعداد کسری جمع کنیم.


2-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.


3-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.

   مریم غزنوی
در 21 اسفند 13:00

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

دو روش


روش اول : عدد مخلوط را تبدیل به کسر کرده به فرم `14/3` نوشته و سپس مخرج مشترک بگیرید.


روش دوم : ابتدا مقادیر صحیح را از هم کم کنید و سپس قسمت صحیح و کسری را حساب کنید ، در مثال داده شده به صورت `5-2/3` می شود. حالا می توان مخرج مشترک گرفت و حل کرد.

   سارا جلالی
در 3 فروردین 11:30

4 پرسش 18 پاسخ 60 امتیاز

تفریق اعداد مخلوط به 4 روش انجام می شود:


1-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.


2-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.


3- اعداد را داخل جدول برده و عملیات را انجام دهیم .


4-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و بعد کسرها را کم کنیم . ( البته با توجه به مخرج مشترک)