برنامه امتحانات نوبت دوم هماهنگ استانی خرداد 98 استان‌های سراسر کشور


در صورتی که برنامه امتحانی استان شما در این صفحه موجود نیست در صورت دسترسی برای ما ارسال فرمایید!...

برنامه امتحاني و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پايه نهم استان اصفهان
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه عربی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/20 دوشنبه زبان خارجی
98/03/21 سه شنبه املا و انشای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
     
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان زنجان
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه قرآن
98/03/01 چهارشنبه انشا
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/20 دوشنبه املای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان همدان
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/09 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/11 شنبه عربی
98/03/13 دوشنبه علوم تجربی
98/03/18 شنبه زبان انگلیسی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/20 دوشنبه املای فارسی
98/03/21 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (8:30)- عصر (15)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان گیلان
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه پیام‌های آسمان
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه قرآن
98/03/11 شنبه ریاضی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/19 یکشنبه املای فارسی
98/03/20 دوشنبه انشای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
98/03/25 شنبه عربی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (14:30)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان خراسان جنوبی
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/19 یکشنبه املای فارسی
98/03/21 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/22 چهارشنبه انشای فارسی
شروع امتحانات ساعت: 10:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان آذربایجان غربی
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه قرآن
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/09 پنجشنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه ریاضی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه عربی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/20 دوشنبه املای فارسی
98/03/22 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/23 پنجشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان بوشهر
تاریخ روز امتحان
98/02/18 چهارشنبه قرآن
98/02/23 دوشنبه ریاضی
98/02/25 چهارشنبه املای فارسی
98/02/29 یکشنبه علوم تجربی
98/02/31 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/05 یکشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه انشای فارسی
98/03/11 شنبه زبان انگلیسی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان هرمزگان
تاریخ روز امتحان
98/02/23 دوشنبه ریاضی
98/02/25 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
98/02/28 شنبه علوم تجربی
98/02/30 دوشنبه پیام‌های آسمان
98/03/01 چهارشنبه عربی
98/03/05 یکشنبه زبان انگلیسی
98/03/07 سه شنبه انشای فارسی
98/03/09 پنجشنبه املای فارسی
98/03/11 شنبه آموزش قرآن
98/03/12 یکشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان سیستان و بلوچستان
تاریخ روز امتحان
98/02/17 سه شنبه قرآن
98/02/19 پنجشنبه ریاضی
98/02/21 شنبه مطالعات اجتماعی
98/02/23 دوشنبه علوم تجربی
98/02/25 چهارشنبه عربی
98/02/28 شنبه زبان انگلیسی
98/02/29 یکشنبه انشای فارسی
98/02/31 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/01 چهارشنبه املای فارسی
98/03/02 پنجشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان مازندران
تاریخ روز امتحان
98/02/30 دوشنبه آموزش قرآن
98/03/01 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه املای فارسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه پیام‌های آسمان
98/03/20 دوشنبه عربی
98/03/21 سه شنبه انشای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (15:30)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان یزد
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه پیام‌های آسمانی
98/03/02 پنجشنبه ریاضی
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه املای فارسی
98/03/09 پنجشنبه عربی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/18 شنبه زبان انگلیسی
98/03/19 یکشنبه آموزش قرآن
98/03/20 دوشنبه آمادگی دفاعی
98/03/21 سه شنبه انشای فارسی
شروع امتحانات ساعت: 9:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم شهر تهران
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه پیام‌های آسمان
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه عربی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/20 دوشنبه آموزش قرآن
98/03/21 سه شنبه آمادگی دفاعی
98/03/22 چهارشنبه املای فارسی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (8)- عصر (14)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم شهرستانهای تهران
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه پیام‌های آسمان
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه علوم تجربی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/13 دوشنبه عربی
98/03/18 شنبه زبان انگلیسی
98/03/19 یکشنبه آموزش قرآن
98/03/20 دوشنبه انشای فارسی
98/03/21 سه شنبه آمادگی دفاعی
98/03/22 چهارشنبه املای فارسی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (10)- عصر (13)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان اردبیل
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه ریاضی
98/03/05 یکشنبه زبان انگلیسی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/12 یکشنبه املای فارسی
98/03/13 دوشنبه انشای فارسی
98/03/18 شنبه علوم تجربی
98/03/19 یکشنبه آمادگی دفاعی
98/03/21 سه شنبه پیام‌های آسمانی
98/03/22 چهارشنبه آموزش قرآن
شروع امتحانات ساعت: 11 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان خراسان شمالی
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه آموزش قرآن
98/03/02 پنجشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/21 سه شنبه عربی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان کردستان
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه ریاضی
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه پیام‌های آسمان
98/03/13 دوشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/18 شنبه قرآن
98/03/19 یکشنبه املای فارسی
98/03/20 دوشنبه انشای فارسی
98/03/21 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 11 صبح

 

برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان سمنان
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه آموزش قرآن
98/03/01 چهارشنبه انشای فارسی
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه ریاضی
98/03/12 یکشنبه املای فارسی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
98/03/18 شنبه زبان انگلیسی
98/03/20 دوشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/22 چهارشنبه عربی
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان خوزستان
تاریخ روز امتحان
98/02/21 شنبه آموزش قرآن
98/02/23 دوشنبه ریاضی
98/02/25 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
98/02/28 شنبه عربی
98/02/29 یکشنبه انشای فارسی
98/02/31 سه شنبه زبان انگلیسی
98/03/01 چهارشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه آمادگی دفاعی
98/03/11 شنبه پیام‌های آسمان
شروع امتحانات ساعت: 10 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان گلستان
تاریخ روز امتحان
98/02/28 شنبه مطالعات اجتماعی
98/02/29 یکشنبه آموزش قرآن
98/02/30 دوشنبه پیام‌های آسمان
98/02/31 سه شنبه انشای فارسی
98/03/01 چهارشنبه عربی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/12 یکشنبه املای فارسی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (15)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان قزوین
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه پیام‌های آسمان
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/13 دوشنبه عربی
98/03/18 شنبه علوم تجربی
98/03/19 یکشنبه آموزش قرآن
98/03/20 دوشنبه انشای فارسی
98/03/21 سه شنبه آمادگی دفاعی
98/03/22 چهارشنبه املای فارسی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (10)- عصر (15)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان فارس
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه آموزش قرآن
98/03/01 چهارشنبه آمادگی دفاعی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه انشای فارسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه املای فارسی
98/03/18 شنبه پیام‌های آسمان
98/03/20 دوشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/23 پنجشنبه زبان انگلیسی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان خراسان رضوی
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه آموزش قرآن
98/03/01 چهارشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه پیام‌های آسمان
98/03/18 شنبه عربی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/21 سه شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/23 پنجشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات: نوبت صبح (10)- نوبت عصر (13)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان کهگلویه و بویراحمد
تاریخ روز امتحان
98/02/22 یکشنبه پیام‌های آسمان
98/02/24 سه شنبه علوم تجربی
98/02/25 چهارشنبه آموزش قرآن
98/02/28 شنبه ریاضی
98/02/30 دوشنبه املای فارسی
98/03/01 چهارشنبه عربی
98/03/04 شنبه زبان انگلیسی
98/03/07 سه شنبه آمادگی دفاعی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/13 دوشنبه انشای فارسی
شروع امتحانات ساعت: 8 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان کرمان
تاریخ روز امتحان
98/02/28 شنبه ریاضی
98/02/29 یکشنبه آموزش قرآن
98/02/31 سه شنبه عربی
98/03/02 پنجشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه زبان انگلیسی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/09 پنجشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/12 یکشنبه انشای فارسی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 10:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان کرمانشاه
تاریخ روز امتحان
98/02/30 دوشنبه آموزش قرآن
98/03/02 پنجشنبه علوم تجربی
98/03/05 یکشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/09 پنجشنبه ریاضی
98/03/12 یکشنبه زبان انگلیسی
98/03/13 دوشنبه املای فارسی
98/03/18 شنبه پیام‌های آسمان
98/03/20 دوشنبه عربی
98/03/22 چهارشنبه انشای فارسی
98/03/25 شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 11 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان البرز
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه آموزش قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/09 پنجشنبه پیام‌های آسمان
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه عربی
98/03/19 یکشنبه املای فارسی
98/03/20 دوشنبه انشای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (8)- عصر (13)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم آذربایجان شرقی
تاریخ روز امتحان
98/03/01 چهارشنبه آموزش قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه املای فارسی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/20 دوشنبه عربی
98/03/21 سه شنبه انشای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
98/03/25 پنجشنبه پیام‌های آسمان
شروع امتحانات ساعت 10:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان ایلام
تاریخ روز امتحان
98/02/28 شنبه قرآن
98/02/30 دوشنبه ریاضی
98/02/31 سه شنبه انشای فارسی
98/03/01 چهارشنبه آمادگی دفاعی
98/03/02 پنجشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه علوم تجربی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه زبان انگلیسی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/13 دوشنبه پیام‌های آسمان
شروع امتحانات ساعت 8:30 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان قم
تاریخ روز امتحان
98/02/28 شنبه قرآن
98/02/30 دوشنبه مطالعات اجتماعی
98/03/01 چهارشنبه زبان انگلیسی
98/03/02 پنجشنبه املای فارسی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه پیام‌های آسمان
98/03/09 پنجشنبه علوم تجربی
98/03/11 شنبه عربی
98/03/12 یکشنبه انشای فارسی
98/03/13 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (11)- عصر (16)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان لرستان
تاریخ روز امتحان
98/02/28 شنبه قرآن
98/02/30 دوشنبه ریاضی
98/03/01 چهارشنبه عربی
98/03/02 پنجشنبه انشای فارسی
98/03/04 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/05 یکشنبه آمادگی دفاعی
98/03/08 چهارشنبه علوم تجربی
98/03/09 پنجشنبه املای فارسی
98/03/11 شنبه زبان انگلیسی
98/03/13 دوشنبه پیام‌های آسمان
شروع امتحانات ساعت: نوبت صبح (10:30)- عصر (12)
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری
تاریخ روز امتحان
98/02/30 دوشنبه پیام‌های آسمان
98/03/01 چهارشنبه آموزش قرآن
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/11 شنبه علوم تجربی
98/03/13 دوشنبه زبان انگلیسی
98/03/18 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/19 یکشنبه انشای فارسی
98/03/20 دوشنبه املای فارسی
98/03/22 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 8 صبح
برنامه امتحانی و دانلود سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم استان مرکزی
تاریخ روز امتحان
98/02/31 سه شنبه آموزش قرآن
98/03/01 چهارشنبه زبان انگلیسی
98/03/05 یکشنبه ریاضی
98/03/07 سه شنبه عربی
98/03/09 پنجشنبه انشای فارسی
98/03/11 شنبه مطالعات اجتماعی
98/03/13 دوشنبه علوم تجربی
98/03/18 شنبه پیام‌های آسمان
98/03/19 یکشنبه املای فارسی
98/03/20 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت: 11 صبح