دستورالعمل نحوه افتتاح انواع سپرده ها توسط کاربر امور بانکی دوازدهم رشته حسابداری مالی کاردانش

کاربر امور بانکی دوازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش حسابداری مالی

ماده (1): هدف
ماده (2): دامنه کاربرد
ماده (3): مسئوليت و اختيار
ماده (4): تعاريف
1-4- مشتري مشترک
2-4- حساب قرض الحسنه جاري(ريالي- ارزي)
3-4- حساب قرض الحسنه پس انداز(ريالي –ارزي)
4-4- سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت(ريالي-ارزي)
5-4- سپرده سرمايه گذاري بلند مدت(ريالي-ارزي)
6-4- حق الوکاله
7-4- شخص خاص
8-4-حساب جاري موقت
9-4- چک عمومي
ماده(5): ضوابط ( قرض الحسنه جاري )
1-5- شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي
2-5- مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاري حقيقي انفرادي
3-5- فرآيند اجرايي افتتاح حساب جاري
4-5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري مشترک براي اشخاص حقيقي
5-5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي
6-5- نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري
7-5- موارد مربوط به صدور دسته چک حساب قرض الحسنه جاري
8-5-نکات با اهميت در ارتباط با صدور گواهينامه عدم پرداخت چک
9-5- صدور چک گواهينامه کسر موجودي حساب قرض الحسنه جاري ( پرداخت قسمتي از وجه چک)
10-5 نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص
11-5- حسابهاي جاري راکد
12-5- نحوه بستن حساب جاري و نکات مربوط به آن
13-5- ساير نکات

ماده(6): ضوابط ( قرض الحسنه پس انداز )
1-6-شرايط و مقررات عمومي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي
2-6- شرايط و مقررات اجرايي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز (عادي)
ماده (7): ضوابط ( سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت )
1-7.شرايط و مقررات عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
2-7. شرايط و مقررات اجرايي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
ماده(8): ضوابط (سپرده سرمايه گذاري بلند مدت )
1-8. شرايط و مقررات عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
2-8. شرايط و مقررات اجرايي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
ماده ( 9): نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري قبل از سررسيد
1-9- محاسبه سود سپرده سرمايه گذاري بلند مدت ( يک تا 5 ساله ) در زمان فسخ قرارداد قبل از سررسيد .
2-9. محاسبه سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت (9-6-3 ) در زمان فسخ قرارداد قبل از سررسيد
ماده (10): ملاحظات
1-10- نرخ تکميلي سود علي الحساب سپرده ها
2-10- کد حساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
3-10- کد سپرده هاي جديد
4-10- حداقل مبلغ سپرده در زمان افتتاح
5-10- سرفصل حساب سپرده سرمايه گذاري ساير بانکها
ماده(11): افتتاح حسابهاي ارزي بنام اشخاص حقيقي و حقوقي
1-11- شرايط افتتاح
2-11- انواع حسابهاي ارزي
3-11- حداقل مانده حسابها و حداکثر نرخ سود
5-3-11- موارد عمومي در هنگام افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ارزي
ماده (12): پرداخت وجه به وراث متوفي


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 6
ثبت شده در 8 اردیبهشت 98