1397/7/13

پاورپوینت تدریس جغرافیای ایران پایه دهم | درس 1: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

به همراه نمونه سوالات درس 1:
نمونه سـوالات درس اول
1-جغرافیا را تعریف کنید.
2-مفهوم لغوی دانش جغرافیا چیست؟
3-تعریف جغرافیارا ازنظراراتوستن بیان کنید.
4-اهمیت دانش جغرافیارا بیان کنید.
5-ارتباط جغرافیارابا سایرعلوم شرح دهید.
6-مفاهیم اساسی دردانش جغرافیارا نام ببرید.
7-چرامکان ها تغییرمی کنند؟
8-محیط جغرافیایی چیست وچگونه شکل می گیرد؟
9-دوگونه عملکرد متفاوت انسان را دررابطه با ارتباط بامحیط را نوشته و باهم مقایسه کنید.
10-روش مطالعه دردانش جغرافیا چیست؟
11-چراراوش مطالعه درجغرافیا ترکیبی یا گلی نگری است؟
12-اهمیت دیدترکیبی یا کلی نگری را برای جغرافی دان چیست؟


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : PPTX
دانلود : 16
ثبت شده در 13 مهر 97