1396/11/17

فیلم آزمایش مشاهده طیف نشری خطی اتم هیدروژن به همراه توضیح گذار الکترونها

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

فیلم به زبان انگلیسی است.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 3 دقیقه