1394/12/25

آزمایش فشار نقاط هم سطح در مایعات

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

سوراخ ها در انتهای دو ظرف در ارتفاع یکسان و همچنین در عمق یکسانی نسبت به سطح آب موجود در ظرفشان قرار دارند همانگونه که مشاهده می شود سرعت خروج آب در هردو سوراخ یکسان است بعبارت دیگر فشار در هردو سوراخ یکسان است
نتیجه:
فشار مایعات در ارتفاع (نسبت به سطح زمین) و عمق یکسان ، برابر است

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : MP4
دانلود : 216
ثبت شده در 25 اسفند 94