{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • جغرافیا (3)
  • فصل 1: جغرافیای سکونتگاه‌ها
  • درس 1: شهرها و روستاها
  • درس 2: مدیریت شهر و روستا
  • فصل 2: جغرافیای حمل و نقل
  • درس 3: ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل
  • درس 4: مدیریت حمل و نقل
  • فصل 3: مخاطرات طبیعی
  • درس 5: ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی
  • درس 6: مدیریت مخاطرات طبیعی