{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • فیزیک (3) ریاضی
  • فصل 1: حرکت بر خط راست
  • قسمت 1: شناخت حرکت
  • قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت
  • قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت
  • قسمت 4: سقوط آزاد
  • فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
  • قسمت 1: قوانین حرکت نیوتون
  • قسمت 2: معرفی برخی از نیروهای خاص
  • قسمت 3: تکانه و قانون دوم نیوتون
  • قسمت 4: حرکت دایره‌ای یکنواخت
  • قسمت 5: نیروی گرانشی
  • فصل 3: نوسان و موج
  • قسمت 1: نوسان دوره‌ای
  • قسمت 2: حرکت هماهنگ ساده
  • قسمت 3: انرژی در حرکت هماهنگ ساده
  • قسمت 4: تشدید
  • قسمت 5: موج و انواع آن
  • قسمت 6: مشخصه‌های موج
  • فصل 4: برهم کنش‌های موج
  • قسمت 1: بازتاب موج
  • قسمت 2: شکست موج
  • قسمت 3: پراش موج
  • قسمت 4: تداخل امواج
  • فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
  • قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون
  • قسمت 2: طیف خطی
  • قسمت 3: مدل اتم رادرفورد- بور
  • قسمت 4: لیزر
  • فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای
  • قسمت 1: ساختار هسته
  • قسمت 2: پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر
  • قسمت 3: شکافت هسته‌ای
  • قسمت 4: گداخت (همجوشی) هسته‌ای