{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه‌ها (جلسه1)

1:49

7,830 تومان

فصل 1: مجموعه‌ها (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

فصل 1: مجموعه‌ها (جلسه3)

0:44

6,630 تومان

1 تا 3

درس 1: معرفی مجموعه

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

1:0

7,750 تومان

14 تا 17

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال

فصل 2: عددهای حقیقی

درس 1: عددهای گویا

درس 2: عددهای حقیقی

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

0:5

2,240 تومان

1 تا 53

درس 1: استدلال

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه

0:59

7,680 تومان

37 تا 43

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها

درس 4: حل مسئله در هندسه

درس 5: شکل‌های متشابه

فصل 4: توان و ریشه (جلسه1)

2:9

11,360 تومان

فصل 4: توان و ریشه (جلسه2)

0:58

7,620 تومان

1 تا 1

درس 1: توان صحیح

درس 2: نماد علمی

درس 3: ریشه گیری

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها

فصل 5: عبارت‌های جبری

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد

0:30

5,480 تومان

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

0:34

5,830 تومان

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها

فصل 6: خط و معادله‌های خطی

درس 1: معادله خط

0:17

4,120 تومان

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه3)

0:25

5,000 تومان

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه4)

0:22

4,690 تومان

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه5)

1:37

7,390 تومان

95 تا 108

فصل 7: عبارت‌های گویا

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه1)

0:10

رایگان

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه2)

0:43

4,920 تومان

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه3)

0:23

3,600 تومان

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه4)

0:23

3,600 تومان

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه5)

0:27

3,900 تومان

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه1)

0:51

7,140 تومان

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه2)

0:55

7,420 تومان

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه2)

1:8

8,250 تومان

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه1)

1:44

10,200 تومان

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه2)

2:10

11,400 تومان

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه3)

2:13

11,530 تومان

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه4)

2:3

11,090 تومان

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه5)

0:47

5,140 تومان

درس 1: حجم و مساحت کره

درس 2: حجم هرم و مخروط

درس 3: سطح و حجم

آخرین ویرایش در 7 خرداد 1401