{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد نویسی و الگوها

درس 1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

درس 2: معرفی میلیارد

0:11

1,660 تومان

6 تا 9

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب

درس 4: الگوها

0:13

1,800 تومان

14 تا 17

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

درس 1: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط

درس 3: ضرب کسرها

درس 4: تقسیم کسرها

درس 5: ضرب عددهای مخلوط

مرور فصل دوم

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد

درس 1: نسبت

درس 2: نسبت‌های مساوی

درس 3: تناسب

درس 4: درصد

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها

درس 1: تقارن محوری

درس 2: تقارن مرکزی (جلسه1)

0:14

1,870 تومان

73 تا 73

درس 2: تقارن مرکزی (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

74 تا 74

درس 3: زاویه و نیمساز

0:5

1,680 تومان

75 تا 75

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

0:12

1,730 تومان

79 تا 79

مرور فصل چهارم

0:15

1,940 تومان

84 تا 86

فصل 5: عددهای اعشاری

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه1)

0:22

2,350 تومان

87 تا 87

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه2)

0:11

1,660 تومان

87 تا 88

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه3)

0:20

3,350 تومان

89 تا 90

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه4)

0:12

1,730 تومان

91 تا 91

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه5)

0:12

2,600 تومان

92 تا 92

درس 2: جمع عددهای اعشاری

0:13

1,800 تومان

95 تا 95

درس 3: تفریق عددهای اعشاری

0:14

1,870 تومان

97 تا 97

درس 4: ضرب عددهای اعشاری

0:9

1,500 تومان

101 تا 101

مرور فصل پنجم (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

102 تا 104

مرور فصل پنجم (جلسه2)

0:11

1,660 تومان

110 تا 111

فصل 6: اندازه گیری

0:14

2,810 تومان

106 تا 121

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه (جلسه1)

0:12

1,730 تومان

105 تا 107

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه (جلسه2)

0:23

3,600 تومان

109 تا 109

درس 2: محیط دایره (جلسه1)

0:11

1,660 تومان

112 تا 112

درس 2: محیط دایره (جلسه2)

0:12

2,600 تومان

110 تا 112

درس 3: حجم (جلسه1)

0:8

2,120 تومان

113 تا 113

درس 3: حجم (جلسه2)

0:16

3,000 تومان

115 تا 116

درس 3: حجم (جلسه3)

0:13

2,700 تومان

116 تا 117

درس 4: گنجایش (جلسه1)

0:16

2,000 تومان

118 تا 119

درس 4: گنجایش (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

119 تا 120

درس 4: گنجایش (جلسه3)

0:10

1,580 تومان

121 تا 121

مرور فصل ششم

0:21

2,290 تومان

122 تا 124

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها (جلسه1)

0:12

2,600 تومان

125 تا 126

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها (جلسه2)

0:8

2,120 تومان

128 تا 128

درس 2: میانگین (جلسه1)

0:6

1,230 تومان

130 تا 130

درس 2: میانگین (جلسه2)

0:8

2,120 تومان

131 تا 131

درس 2: میانگین (جلسه3)

0:9

1,500 تومان

133 تا 133

درس 3: احتمال (جلسه1)

0:6

1,230 تومان

136 تا 136

درس 3: احتمال (جلسه2)

0:6

1,840 تومان

137 تا 137

مرور فصل هفتم

0:20

3,350 تومان

138 تا 141

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400