{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه‌ها

درس 1: معرفی مجموعه

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال

فصل 2: عددهای حقیقی

درس 1: عددهای گویا

درس 2: عددهای حقیقی

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

1:2

5,910 تومان

درس 1: استدلال

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها

درس 4: حل مسئله در هندسه

درس 5: شکل‌های متشابه

فصل 4: توان و ریشه

1:26

6,960 تومان

59 تا 73

درس 1: توان صحیح

درس 2: نماد علمی

درس 3: ریشه گیری

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها

فصل 5: عبارت‌های جبری

1:7

6,140 تومان

78 تا 90

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها

فصل 6: خط و معادله‌های خطی

1:28

7,040 تومان

95 تا 108

درس 1: معادله خط

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی

فصل 7: عبارت‌های گویا

1:6

6,090 تومان

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

فصل 8: حجم و مساحت

درس 1: حجم و مساحت کره

درس 2: حجم هرم و مخروط

درس 3: سطح و حجم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400