{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی پنجم دبستان با تدریس حمیدرضا حیدری

دبستان پنجم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه2)

0:10

1,580 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه3)

0:8

2,120 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه4)

0:17

3,090 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه5)

0:10

2,370 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه6)

0:12

2,600 تومان

فصل 1: عدد نویسی و الگوها (جلسه7)

0:16

4,000 تومان

درس 1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

درس 2: معرفی میلیارد

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب

درس 4: الگوها

مرور فصل اول

فصل 2: کسر (جلسه1)

0:13

2,700 تومان

فصل 2: کسر (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

فصل 2: کسر (جلسه3)

0:15

2,900 تومان

فصل 2: کسر (جلسه4)

0:16

3,000 تومان

فصل 2: کسر (جلسه5)

0:12

1,730 تومان

فصل 2: کسر (جلسه6)

0:19

3,270 تومان

فصل 2: کسر (جلسه7)

0:11

1,660 تومان

فصل 2: کسر (جلسه8)

0:12

1,730 تومان

38 تا 39

فصل 2: کسر (جلسه9)

0:13

2,700 تومان

40 تا 41

فصل 2: کسر (جلسه10)

0:16

رایگان

42 تا 43

درس 1: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط

درس 3: ضرب کسرها

درس 4: تقسیم کسرها

درس 5: ضرب عددهای مخلوط

مرور فصل دوم

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد (جلسه1)

0:17

3,090 تومان

48 تا 51

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

52 تا 54

درس 1: نسبت

درس 2: نسبت‌های مساوی

0:11

رایگان

54 تا 55

درس 3: تناسب (جلسه1)

0:17

3,090 تومان

56 تا 58

درس 3: تناسب (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

58 تا 59

درس 4: درصد (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

60 تا 61

درس 4: درصد (جلسه2)

0:23

3,600 تومان

62 تا 63

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها

درس 1: تقارن محوری (جلسه1)

0:17

3,090 تومان

68 تا 71

درس 1: تقارن محوری (جلسه2)

0:6

1,230 تومان

72 تا 72

درس 2: تقارن مرکزی

0:9

1,500 تومان

73 تا 74

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه1)

0:14

1,870 تومان

75 تا 77

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه2)

0:0

رایگان

77 تا 78

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

0:0

رایگان

79 تا 83

مرور فصل چهارم

فصل 5: عددهای اعشاری (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

فصل 5: عددهای اعشاری (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

فصل 5: عددهای اعشاری (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

88 تا 89

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

90 تا 91

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه3)

0:7

رایگان

92 تا 92

درس 2: جمع عددهای اعشاری (جلسه1)

0:14

2,810 تومان

93 تا 94

درس 2: جمع عددهای اعشاری (جلسه2)

0:8

رایگان

95 تا 95

درس 3: تفریق عددهای اعشاری

0:21

3,440 تومان

96 تا 97

درس 4: ضرب عددهای اعشاری (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

98 تا 99

درس 4: ضرب عددهای اعشاری (جلسه2)

0:15

رایگان

100 تا 101

مرور فصل پنجم

فصل 6: اندازه گیری (جلسه1)

0:12

3,460 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه3)

0:8

2,830 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه4)

0:14

2,810 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه5)

0:10

2,370 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه6)

0:15

3,870 تومان

فصل 6: اندازه گیری (جلسه7)

0:13

2,700 تومان

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه

درس 2: محیط دایره

درس 3: حجم

درس 4: گنجایش

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه2)

0:18

رایگان

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها

درس 2: میانگین

درس 3: احتمال

0:15

2,900 تومان

134 تا 137

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 21 اردیبهشت 1402