{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

محتوای متنی دوره آموزشی ریاضی چهارم دبستان با تدریس مهشید ریاضی

دبستان چهارم ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اعداد و الگوها

8 صفحه

3,110 تومان

حل مسئله با راهبرد الگویابی، رسم شکل

درس 1: عدد نویسی

درس 2: الگوها

درس 3: ماشین ورودی- خروجی

درس 4: معرفی میلیون

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

8 صفحه

3,110 تومان

حل مسئله با راهبرد رسم شکل و حل مسئله‌ی ساد‌ه‌تر

درس 1: شناخت کسرها

درس 2: جمع و تفریق

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: ضرب عدد در کسر

مرور فصل دوم

فصل 3: ضرب و تقسیم

12 صفحه

3,810 تومان

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب

درس 3: محاسبه‌های تقریبی

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی

مرور فصل سوم

فصل 4: اندازه گیری

8 صفحه

3,110 تومان

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله

درس 1: زاویه

درس 2: اندازه‌گیری زاویه

درس 3: اندازه‌گیری زمان

درس 4: اندازه‌گیری طول

مرور فصل چهارم

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری

8 صفحه

2,330 تومان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل

درس 1: عدد مخلوط

درس 2: عدد اعشاری

درس 3: جمع و تفریق اعشاری

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

فصل 6: شکل‌های هندسی

8 صفحه

3,110 تومان

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین

درس 1: عمود- موازی

درس 2: چهار ضلعی‌ها

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

درس 4: محیط و مساحت

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

4 صفحه

2,200 تومان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش

درس 1: نمودار خط شکسته

درس 2: احتمال

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400