گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی سوم دبستان با تدریس هدیه رضانیا

دبستان سوم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الگوها

0:5

2,910 تومان

22 تا 23

حل مسئله با راهبرد الگویابی (جلسه1)

0:4

2,600 تومان

8 تا 8

حل مسئله با راهبرد الگویابی (جلسه2)

0:4

2,600 تومان

9 تا 9

درس 1: شمارش چندتا چندتا (جلسه1)

0:3

2,250 تومان

10 تا 11

درس 1: شمارش چندتا چندتا (جلسه2)

0:5

2,910 تومان

12 تا 12

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی (جلسه1)

0:4

2,600 تومان

13 تا 15

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی (جلسه2)

0:4

2,600 تومان

13 تا 15

درس 3: ساعت در بعد از ظهر

0:5

2,910 تومان

16 تا 18

درس 4: الگوهای متقارن

0:5

2,910 تومان

19 تا 21

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی

0:9

3,900 تومان

40 تا 42

حل مسئله با راهبرد الگوسازی (جلسه1)

0:5

2,910 تومان

26 تا 26

حل مسئله با راهبرد الگوسازی (جلسه2)

0:4

2,600 تومان

27 تا 27

درس 1: معرفی عدد هزار

0:8

3,680 تومان

28 تا 30

درس 2: ارزش مکانی

0:12

4,500 تومان

31 تا 33

درس 3: ارزش پول

0:12

4,500 تومان

34 تا 36

درس 4: تقریب اعداد

0:13

4,690 تومان

37 تا 39

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

درس 1: کسر

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: مقایسه‌ی کسرها

مرور فصل سوم

فصل 4: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین

درس 1: ضرب

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

درس 3: خاصیت‌های ضرب

درس 4: تقسیم

مرور فصل چهارم

فصل 5: محیط و مساحت

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

درس 2: محیط

درس 3: اندازه‌ی سطح

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه1)

0:3

1,690 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه2)

0:2

رایگان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه3)

0:3

2,250 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه4)

0:3

1,130 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه5)

0:3

1,130 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه6)

0:3

1,130 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه7)

0:2

رایگان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه8)

0:3

1,130 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه9)

0:4

2,600 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه10)

0:5

2,910 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه11)

0:3

2,250 تومان

فصل 6: جمع و تفریق (جلسه12)

0:3

2,250 تومان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

درس 1: مقایسه‌ی عددها

درس 2: جمع و تفریق

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه1)

0:3

2,250 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه2)

0:4

2,600 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه3)

0:4

1,950 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه4)

0:5

2,910 تومان

فصل 7: آمار و احتمال (جلسه5)

0:4

2,600 تومان

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

درس 1: جدول داده‌ها

درس 2: احتمال

درس 3: نمودار دایره‌ای

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هفتم

فصل 8: ضرب عددها (جلسه1)

0:4

2,600 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه2)

0:4

1,950 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه3)

0:4

1,950 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه4)

0:4

1,950 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه5)

0:5

2,180 تومان

فصل 8: ضرب عددها (جلسه6)

0:2

1,380 تومان

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب در عدد 10

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

درس 3: محاسبه‌ی ضرب

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400