گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبر

درس 1: هندسه تحلیلی

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

87 اسلاید

9,090 تومان

2 تا 22

فصل 2: هندسه

درس 1: ترسیم‌های هندسی

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس

درس 3: تشابه مثلث‌ها

88 اسلاید

9,150 تومان

25 تا 46

فصل 3: تابع

درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع

درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک

درس 3: اعمال جبری روی توابع

84 اسلاید

8,940 تومان

47 تا 70

فصل 4: مثلثات

درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه

درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

درس 3: توابع مثلثاتی

87 اسلاید

9,090 تومان

71 تا 94

فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمی

درس 1: تابع نمایی و ویژگی‌های آن

درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

126 اسلاید

10,940 تومان

95 تا 118

فصل 6: حد و پیوستگی

درس 1: فرایندهای حدی

درس 2: محاسبه حد توابع

درس 3: پیوستگی

136 اسلاید

11,370 تومان

119 تا 142

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

درس 2: آمار توصیفی

25 اسلاید

4,880 تومان

153 تا 160

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400