{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: لطف خدا

0:45

6,710 تومان

10 تا 10

فصل 1: ادبیات تعلیمی

درس 1: نیکی (جلسه1)

0:42

6,480 تومان

10 تا 16

درس 1: نیکی (جلسه2)

0:41

6,400 تومان

12 تا 16

درس 1: نیکی (جلسه3)

0:42

6,480 تومان

12 تا 16

درس 1: نیکی (جلسه4)

0:42

6,480 تومان

12 تا 16

درس 1: نیکی (جلسه5)

0:40

6,320 تومان

12 تا 16

درس 2: قاضی بُست (جلسه1)

0:40

6,320 تومان

17 تا 25

درس 2: قاضی بُست (جلسه2)

0:40

6,320 تومان

17 تا 25

درس 2: قاضی بُست (جلسه3)

0:41

6,400 تومان

17 تا 25

درس 2: قاضی بُست (جلسه4)

0:43

6,560 تومان

17 تا 25

درس 2: قاضی بُست (جلسه5)

0:43

6,560 تومان

17 تا 25

فصل 2: ادبیات پایداری

درس 3: در امواج سند (جلسه1)

0:43

6,560 تومان

27 تا 33

درس 3: در امواج سند (جلسه2)

0:43

6,560 تومان

27 تا 33

درس 3: در امواج سند (جلسه3)

0:46

6,780 تومان

27 تا 33

درس 4: درس آزاد

درس 5: آغازگری تنها (جلسه1)

0:47

6,860 تومان

38 تا 50

درس 5: آغازگری تنها (جلسه2)

0:45

6,710 تومان

38 تا 50

درس 5: آغازگری تنها (جلسه3)

0:38

6,160 تومان

38 تا 50

درس 5: آغازگری تنها (جلسه4)

0:44

6,630 تومان

38 تا 50

درس 5: آغازگری تنها (جلسه5)

0:45

6,710 تومان

38 تا 50

فصل 3: ادبیات غنایی

درس 6: پروردۀ عشق (جلسه1)

0:45

6,710 تومان

45 تا 56

درس 6: پروردۀ عشق (جلسه2)

0:46

6,780 تومان

51 تا 56

درس 6: پروردۀ عشق (جلسه3)

0:43

6,560 تومان

51 تا 56

درس 7: باران محبّت (جلسه1)

0:42

6,480 تومان

51 تا 64

درس 7: باران محبّت (جلسه2)

0:41

6,400 تومان

57 تا 64

درس 7: باران محبّت (جلسه3)

0:40

6,320 تومان

57 تا 64

درس 7: باران محبّت (جلسه4)

0:49

7,000 تومان

57 تا 64

درس 7: باران محبّت (جلسه5)

0:51

7,140 تومان

57 تا 64

فصل 4: ادبیات سفر و زندگی

درس 8: در کوی عاشقان (جلسه1)

0:48

6,930 تومان

66 تا 74

درس 8: در کوی عاشقان (جلسه2)

0:49

7,000 تومان

66 تا 74

درس 8: در کوی عاشقان (جلسه3)

0:45

6,710 تومان

66 تا 74

درس 9: ذوق لطیف (جلسه1)

0:49

7,000 تومان

75 تا 86

درس 9: ذوق لطیف (جلسه2)

0:53

7,280 تومان

75 تا 86

فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی

درس 10: بانگ جَرَس

0:47

6,860 تومان

78 تا 92

درس 11: یاران عاشق (جلسه1)

0:48

6,930 تومان

90 تا 98

درس 11: یاران عاشق (جلسه2)

0:50

7,070 تومان

92 تا 98

فصل 6: ادبیات حماسی

درس 12: کاوۀ دادخواه (جلسه1)

0:49

5,250 تومان

100 تا 108

درس 12: کاوۀ دادخواه (جلسه2)

0:47

5,140 تومان

100 تا 108

درس 13: درس آزاد

درس 14: حملۀ حیدری (جلسه1)

0:48

5,200 تومان

100 تا 117

درس 14: حملۀ حیدری (جلسه2)

0:45

5,030 تومان

112 تا 117

فصل 7: ادبیات داستانی

درس 15: کبوتر طوق دار

0:50

5,300 تومان

120 تا 125

درس 16: قصّۀ عینکم (جلسه1)

0:43

4,920 تومان

120 تا 139

درس 16: قصّۀ عینکم (جلسه2)

0:41

4,800 تومان

126 تا 139

فصل 8: ادبیات جهان

درس 17: خاموشی دریا

0:43

4,920 تومان

142 تا 146

درس 18: خوان عدل

نیایش: الهی

0:43

4,920 تومان

147 تا 157

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400