گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: تنظیم عصبی

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه1)

0:35

7,690 تومان

1 تا 3

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه2)

0:34

7,580 تومان

4 تا 6

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه1)

0:36

7,800 تومان

7 تا 11

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه2)

0:33

7,470 تومان

10 تا 12

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه3)

0:34

7,580 تومان

12 تا 16

فصل 2: حواس

گفتار 1: گیرنده‌های حسی

0:40

8,220 تومان

25 تا 28

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه1)

0:33

7,470 تومان

20 تا 23

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه2)

0:40

8,220 تومان

23 تا 24

گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران

فصل 3: دستگاه حرکتی

گفتار 1: استخوان‌ها و اسکلت

0:45

8,720 تومان

42 تا 47

گفتار 2: ماهیچه و حرکت (جلسه1)

0:39

8,120 تومان

47 تا 49

گفتار 2: ماهیچه و حرکت (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

50 تا 52

فصل 4: تنظیم شیمیایی

گفتار 1: ارتباط شیمیایی

0:40

8,220 تومان

53 تا 55

گفتار 2: غده‌های درون‌ریز (جلسه1)

0:37

7,910 تومان

57 تا 59

گفتار 2: غده‌های درون‌ریز (جلسه2)

0:39

8,120 تومان

59 تا 61

فصل 5: ایمنی

گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

63 تا 65

گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع (جلسه2)

0:38

8,010 تومان

65 تا 67

گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

70 تا 71

گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

1 تا 71

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

72 تا 74

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

74 تا 76

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی (جلسه3)

0:45

8,720 تومان

1 تا 78

فصل 6: تقسیم یاخته

گفتار 1: کروموزوم (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

79 تا 81

گفتار 1: کروموزوم (جلسه2)

0:40

8,220 تومان

81 تا 82

گفتار 2: میتوز

0:39

8,120 تومان

83 تا 84

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی (جلسه1)

0:18

4,140 تومان

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

85 تا 89

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی (جلسه3)

0:45

8,720 تومان

89 تا 91

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی (جلسه4)

0:38

8,010 تومان

94 تا 96

فصل 7: تولید مثل

گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد (جلسه1)

0:19

5,670 تومان

گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

99 تا 101

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه1)

0:11

رایگان

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه2)

0:35

7,690 تومان

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه3)

0:24

6,370 تومان

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه4)

0:17

5,360 تومان

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه5)

0:45

8,720 تومان

101 تا 103

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (جلسه6)

0:39

8,120 تومان

104 تا 107

گفتار 3: رشد و نمو جنین (جلسه1)

0:19

5,670 تومان

گفتار 3: رشد و نمو جنین (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

108 تا 110

گفتار 4: تولید مثل در جانوران

فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان

0:42

6,320 تومان

1 تا 136

گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی

0:31

5,430 تومان

1 تا 123

گفتار 2: تولید مثل جنسی

گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها

گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

گفتار 2: پاسخ به محیط

آخرین ویرایش در 18 اردیبهشت 1403