{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: تنظیم عصبی

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

58 اسلاید

7,620 تومان

1 تا 18

فصل 2: حواس

گفتار 1: گیرنده‌های حسی

11 اسلاید

3,320 تومان

19 تا 22

گفتار 2: حواس ویژه

28 اسلاید

5,290 تومان

23 تا 32

گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران

8 اسلاید

2,830 تومان

33 تا 36

فصل 3: دستگاه حرکتی

گفتار 1: استخوان‌ها و اسکلت

14 اسلاید

3,740 تومان

37 تا 44

گفتار 2: ماهیچه و حرکت

15 اسلاید

3,870 تومان

45 تا 52

فصل 4: تنظیم شیمیایی

گفتار 1: ارتباط شیمیایی

گفتار 2: غده‌های درون‌ریز

فصل 5: ایمنی

گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع

گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع

16 اسلاید

4,000 تومان

63 تا 71

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی

12 اسلاید

3,460 تومان

72 تا 78

فصل 6: تقسیم یاخته

گفتار 1: کروموزوم

گفتار 2: میتوز

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی

24 اسلاید

4,900 تومان

فصل 7: تولید مثل

گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

گفتار 3: رشد و نمو جنین

گفتار 4: تولید مثل در جانوران

فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان

گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی

گفتار 2: تولید مثل جنسی

گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

22 اسلاید

4,690 تومان

فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها

گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

گفتار 2: پاسخ به محیط

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400