{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

1 تا 3

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

3 تا 4

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

5 تا 6

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

6 تا 6

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه5)

0:16

4,000 تومان

1 تا 6

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه6)

0:14

3,740 تومان

1 تا 6

درس 1: الگوهای عددی

0:15

3,870 تومان

5 تا 6

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

7 تا 8

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

7 تا 8

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

8 تا 10

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

10 تا 10

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه5)

0:14

3,740 تومان

7 تا 10

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

11 تا 12

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

13 تا 13

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

13 تا 13

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

15 تا 15

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه5)

0:17

4,120 تومان

15 تا 15

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

16 تا 17

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

17 تا 18

مرور فصل اول (جلسه1)

0:17

4,120 تومان

20 تا 21

مرور فصل اول (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

20 تا 22

فصل 2: کسر (جلسه1)

0:18

3,180 تومان

فصل 2: کسر (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

24 تا 24

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

25 تا 25

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

26 تا 27

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

27 تا 27

درس 2: ضرب کسرها (جلسه1)

0:14

3,740 تومان

28 تا 28

درس 2: ضرب کسرها (جلسه2)

0:15

3,870 تومان

29 تا 30

درس 2: ضرب کسرها (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

31 تا 31

درس 3: تقسیم کسرها

0:18

4,240 تومان

32 تا 33

درس 4: محاسبات با کسر

مرور فصل دوم

فصل 3: اعداد اعشاری

درس 1: یادآوری

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 2: دوران

درس 3: محورهای مختصات

درس 4: تقارن و مختصات

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه گیری

درس 1: طول و سطح

درس 2: حجم و جرم

درس 3: مساحت دایره

درس 4: خط و زاویه

مرور فصل پنجم

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه4)

0:9

1,500 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه5)

0:14

3,740 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه6)

0:7

رایگان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه7)

0:13

رایگان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه8)

0:7

1,320 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه9)

0:9

1,500 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه10)

0:6

رایگان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه11)

0:11

1,660 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه12)

0:13

1,800 تومان

فصل 6: تناسب و درصد (جلسه13)

0:25

5,000 تومان

درس 1: کسر، نسبت و تناسب

درس 2: درصد

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال

مرور فصل ششم

فصل 7: تقریب (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه3)

0:14

3,740 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه4)

0:8

2,830 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه5)

0:23

4,800 تومان

درس 1: تقریب

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400