{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی ریاضی ششم دبستان با تدریس سارا جلالی

دبستان ششم ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه1)

10 اسلاید

2,060 تومان

فصل 1: عدد و الگوهای عددی (جلسه2)

6 اسلاید

1,590 تومان

درس 1: الگوهای عددی

درس 2: یادآوری عددنویسی

درس 3: بخش‌پذیری

درس 4: معرفی اعداد صحیح

مرور فصل اول

فصل 2: کسر (جلسه1)

6 اسلاید

1,590 تومان

فصل 2: کسر (جلسه2)

12 اسلاید

رایگان

فصل 2: کسر (جلسه3)

10 اسلاید

2,060 تومان

فصل 2: کسر (جلسه4)

6 اسلاید

1,590 تومان

فصل 2: کسر (جلسه5)

9 اسلاید

رایگان

درس 1: جمع و تفریق کسرها

درس 2: ضرب کسرها

درس 3: تقسیم کسرها

درس 4: محاسبات با کسر

مرور فصل دوم

فصل 3: اعداد اعشاری

9 اسلاید

1,950 تومان

درس 1: یادآوری

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 2: دوران

درس 3: محورهای مختصات

درس 4: تقارن و مختصات

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه گیری (جلسه1)

5 اسلاید

رایگان

فصل 5: اندازه گیری (جلسه2)

16 اسلاید

رایگان

درس 1: طول و سطح

درس 2: حجم و جرم

درس 3: مساحت دایره

درس 4: خط و زاویه

مرور فصل پنجم

فصل 6: تناسب و درصد

درس 1: کسر، نسبت و تناسب

درس 2: درصد

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال

مرور فصل ششم

فصل 7: تقریب (جلسه1)

4 اسلاید

1,300 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه2)

10 اسلاید

2,060 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه3)

6 اسلاید

1,590 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه4)

7 اسلاید

1,720 تومان

فصل 7: تقریب (جلسه5)

7 اسلاید

رایگان

درس 1: تقریب

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400