{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: حرکت بر خط راست

قسمت 1: شناخت حرکت (جلسه1)

0:44

8,620 تومان

1 تا 5

قسمت 1: شناخت حرکت (جلسه2)

0:50

9,190 تومان

5 تا 5

قسمت 1: شناخت حرکت (جلسه3)

0:47

8,910 تومان

6 تا 12

قسمت 1: شناخت حرکت (جلسه4)

0:45

8,720 تومان

12 تا 13

قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت

قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت (جلسه1)

0:39

8,120 تومان

13 تا 21

قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت (جلسه2)

0:42

8,420 تومان

13 تا 21

قسمت 4: سقوط آزاد

0:39

رایگان

15 تا 28

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 1

فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای

قسمت 1: قوانین حرکت نیوتون

0:47

8,910 تومان

30 تا 34

قسمت 2: معرفی برخی از نیروهای خاص

قسمت 3: تکانه و قانون دوم نیوتون

قسمت 4: حرکت دایره‌ای یکنواخت

0:44

8,620 تومان

57 تا 60

قسمت 5: نیروی گرانشی

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 2

فصل 3: نوسان و موج (جلسه1)

1:29

12,260 تومان

فصل 3: نوسان و موج (جلسه2)

0:46

8,820 تومان

62 تا 63

قسمت 1: نوسان دوره‌ای

قسمت 2: حرکت هماهنگ ساده

0:47

8,910 تومان

62 تا 66

قسمت 3: انرژی در حرکت هماهنگ ساده

0:43

8,530 تومان

63 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه1)

0:39

8,120 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه2)

0:43

8,530 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه3)

0:45

8,720 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه4)

0:36

7,800 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه5)

0:40

8,220 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه6)

0:43

8,530 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه7)

0:37

7,910 تومان

1 تا 68

قسمت 4: تشدید (جلسه8)

0:37

7,910 تومان

1 تا 68

قسمت 5: موج و انواع آن

قسمت 6: مشخصه‌های موج (جلسه1)

0:39

8,120 تومان

69 تا 72

قسمت 6: مشخصه‌های موج (جلسه2)

0:33

7,470 تومان

74 تا 76

قسمت 6: مشخصه‌های موج (جلسه3)

0:37

5,930 تومان

82 تا 84

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 3

فصل 4: برهم کنش‌های موج (جلسه1)

0:43

8,530 تومان

75 تا 80

فصل 4: برهم کنش‌های موج (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

80 تا 81

قسمت 1: بازتاب موج (جلسه1)

0:42

8,420 تومان

90 تا 93

قسمت 1: بازتاب موج (جلسه2)

0:40

8,220 تومان

90 تا 94

قسمت 2: شکست موج (جلسه1)

0:41

8,330 تومان

94 تا 97

قسمت 2: شکست موج (جلسه2)

0:38

8,010 تومان

96 تا 99

قسمت 3: پراش موج

0:38

6,010 تومان

100 تا 104

قسمت 4: تداخل امواج (جلسه1)

0:38

6,010 تومان

104 تا 107

قسمت 4: تداخل امواج (جلسه2)

0:37

5,930 تومان

106 تا 107

قسمت 4: تداخل امواج (جلسه3)

0:38

8,010 تومان

107 تا 110

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 4

فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی

قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون (جلسه1)

0:42

6,320 تومان

115 تا 116

قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون (جلسه2)

0:35

5,770 تومان

115 تا 116

قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون (جلسه3)

0:37

5,930 تومان

116 تا 120

قسمت 2: طیف خطی

0:39

6,090 تومان

121 تا 130

قسمت 3: مدل اتم رادرفورد- بور

0:40

6,170 تومان

125 تا 129

قسمت 4: لیزر (جلسه1)

0:26

4,970 تومان

120 تا 124

قسمت 4: لیزر (جلسه2)

0:33

5,600 تومان

130 تا 135

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 5

فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

قسمت 1: ساختار هسته

قسمت 2: پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

قسمت 3: شکافت هسته‌ای

قسمت 4: گداخت (همجوشی) هسته‌ای

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 6

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400