{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و رقم (جلسه1)

0:21

3,440 تومان

5 تا 5

فصل 1: عدد و رقم (جلسه2)

0:23

3,600 تومان

1 تا 18

درس 1: عدد و شمارش (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

1 تا 2

درس 1: عدد و شمارش (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

3 تا 3

درس 1: عدد و شمارش (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

4 تا 4

درس 1: عدد و شمارش (جلسه4)

0:8

2,830 تومان

5 تا 6

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

5 تا 5

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

2 تا 5

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

6 تا 7

حل مسئله و راهبرد رسم شکل

0:24

4,900 تومان

8 تا 9

درس 3: جمع و تفریق (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

10 تا 10

درس 3: جمع و تفریق (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

28 تا 28

درس 4: شمارش چندتا چندتا (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

11 تا 11

درس 4: شمارش چندتا چندتا (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

13 تا 13

درس 4: شمارش چندتا چندتا (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

14 تا 15

مرور فصل اول

0:20

4,470 تومان

16 تا 17

فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

30 تا 33

فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

19 تا 36

فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی (جلسه3)

0:23

3,600 تومان

19 تا 36

درس 1: جمع و تفریق ده‌تایی

0:20

4,470 تومان

19 تا 20

درس 2: جمع و تفریق

0:23

4,800 تومان

24 تا 25

حل مسئله و راهبرد الگوسازی (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

26 تا 26

حل مسئله و راهبرد الگوسازی (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

27 تا 27

حل مسئله و راهبرد الگوسازی (جلسه3)

0:22

4,690 تومان

27 تا 27

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

28 تا 28

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

28 تا 29

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (جلسه3)

0:23

4,800 تومان

28 تا 32

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (جلسه4)

0:21

4,580 تومان

34 تا 36

مرور فصل دوم

0:20

3,350 تومان

19 تا 36

فصل 3: اشکال هندسی (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

49 تا 52

فصل 3: اشکال هندسی (جلسه2)

0:23

3,600 تومان

37 تا 54

درس 1: یادآوری شکل‌های هندسی

درس 2: روابط بین شکل‌ها

0:20

4,470 تومان

39 تا 41

حل مسئله و راهبرد الگویابی

درس 3: تقارن (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

9 تا 9

درس 3: تقارن (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

49 تا 51

درس 3: تقارن (جلسه3)

0:21

2,290 تومان

37 تا 54

مرور فصل سوم

0:21

4,580 تومان

53 تا 54

فصل 4: عددهای سه رقمی (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

58 تا 58

فصل 4: عددهای سه رقمی (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

59 تا 60

درس 1: معرفی پول

0:23

4,800 تومان

55 تا 57

درس 2: معرفی عددهای سه رقمی

0:24

4,900 تومان

60 تا 61

حل مسئله و راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

63 تا 63

حل مسئله و راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

69 تا 69

درس 3: عددهای سه رقمی تقریبی

0:20

4,470 تومان

64 تا 66

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

67 تا 68

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه2)

0:23

3,600 تومان

55 تا 72

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه3)

0:24

3,670 تومان

55 تا 72

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه4)

0:20

3,350 تومان

55 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

69 تا 71

مرور فصل چهارم (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه4)

0:20

4,470 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه5)

0:19

4,360 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه6)

0:24

4,900 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه7)

0:17

4,120 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه8)

0:22

4,690 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه9)

0:31

5,570 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه10)

0:23

4,800 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه11)

0:23

4,800 تومان

1 تا 72

مرور فصل چهارم (جلسه12)

0:20

4,470 تومان

1 تا 72

فصل 5: اندازه‌گیری

0:23

3,600 تومان

73 تا 90

درس 1: اندازه گیری طول

0:22

4,690 تومان

71 تا 75

درس 2: اندازه گیری دقیق‌تر

0:23

4,800 تومان

76 تا 79

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

80 تا 80

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

74 تا 81

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش (جلسه3)

0:20

3,350 تومان

73 تا 81

درس 3: واحد سانتی‌متر

0:2

1,410 تومان

82 تا 83

درس 4: واحد میلی‌متر (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

83 تا 87

درس 4: واحد میلی‌متر (جلسه2)

0:24

3,670 تومان

80 تا 89

مرور فصل پنجم

0:23

4,800 تومان

88 تا 89

فصل 6: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

0:25

3,750 تومان

91 تا 108

درس 1: مقایسه‌ی اعداد

0:22

4,690 تومان

91 تا 93

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

95 تا 95

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

95 تا 96

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی (جلسه3)

0:22

3,520 تومان

91 تا 97

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

97 تا 98

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

98 تا 99

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه3)

0:24

3,670 تومان

95 تا 99

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه4)

0:26

3,830 تومان

95 تا 108

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

100 تا 102

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

102 تا 104

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی (جلسه3)

0:20

3,350 تومان

96 تا 108

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

0:25

5,000 تومان

103 تا 105

مرور فصل ششم

0:20

4,470 تومان

106 تا 107

فصل 7: کسر و احتمال (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

فصل 7: کسر و احتمال (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

110 تا 112

فصل 7: کسر و احتمال (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

122 تا 123

فصل 7: کسر و احتمال (جلسه4)

0:20

3,350 تومان

109 تا 126

درس 1: قسمتی از یک واحد

درس 2: نمایش کسرها

0:20

4,470 تومان

113 تا 115

حل مسئله: راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

0:20

4,470 تومان

116 تا 117

درس 3: مفهوم احتمال

0:23

4,800 تومان

118 تا 120

درس 4: احتمال و کسر

0:21

4,580 تومان

121 تا 123

مرور فصل هفتم

0:20

4,470 تومان

124 تا 125

فصل 8: آمار و نمودار

0:20

3,350 تومان

درس 1: سرشماری

0:20

4,470 تومان

127 تا 130

درس 2: نمودار ستونی

0:23

4,800 تومان

131 تا 133

حل مسئله: راهبرد روش نمادین

0:21

4,580 تومان

133 تا 135

درس 3: نمودار تصویری

0:21

4,580 تومان

136 تا 138

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هشتم (جلسه1)

0:28

3,970 تومان

مرور فصل هشتم (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

139 تا 143

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400