{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و الگوهای عددی

درس 1: الگوهای عددی (جلسه1)

0:45

5,030 تومان

2 تا 3

درس 1: الگوهای عددی (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

4 تا 4

درس 1: الگوهای عددی (جلسه3)

0:36

6,000 تومان

6 تا 6

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه1)

0:42

3,240 تومان

7 تا 7

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

7 تا 8

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه1)

0:38

6,160 تومان

11 تا 12

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

13 تا 13

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه3)

0:27

5,200 تومان

13 تا 15

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه1)

0:32

4,240 تومان

16 تا 18

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

19 تا 19

مرور فصل اول

0:38

4,620 تومان

20 تا 21

فصل 2: کسر

0:36

6,000 تومان

23 تا 24

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

24 تا 26

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه2)

0:33

4,310 تومان

27 تا 27

درس 2: ضرب کسرها (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

28 تا 28

درس 2: ضرب کسرها (جلسه2)

0:11

1,660 تومان

28 تا 29

درس 2: ضرب کسرها (جلسه3)

0:11

1,660 تومان

28 تا 30

درس 2: ضرب کسرها (جلسه4)

0:22

3,520 تومان

37 تا 37

درس 3: تقسیم کسرها

0:29

5,390 تومان

35 تا 35

درس 4: محاسبات با کسر

0:36

4,500 تومان

39 تا 39

مرور فصل دوم (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

40 تا 40

مرور فصل دوم (جلسه2)

0:38

6,160 تومان

40 تا 41

فصل 3: اعداد اعشاری

درس 1: یادآوری (جلسه1)

0:28

3,970 تومان

44 تا 44

درس 1: یادآوری (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

45 تا 45

درس 1: یادآوری (جلسه3)

0:12

2,600 تومان

46 تا 46

درس 1: یادآوری (جلسه4)

0:23

3,600 تومان

47 تا 47

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم

0:26

3,830 تومان

48 تا 49

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

0:32

2,830 تومان

55 تا 55

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

67 تا 68

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی (جلسه2)

0:25

2,500 تومان

69 تا 69

درس 2: دوران

0:31

4,180 تومان

70 تا 72

درس 3: محورهای مختصات (جلسه1)

0:22

3,520 تومان

72 تا 75

درس 3: محورهای مختصات (جلسه2)

0:10

2,370 تومان

79 تا 79

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه1)

0:19

3,270 تومان

75 تا 76

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

77 تا 77

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه3)

0:13

2,700 تومان

78 تا 78

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه4)

0:11

2,490 تومان

80 تا 80

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه5)

0:12

2,600 تومان

82 تا 82

مرور فصل چهارم (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

80 تا 81

مرور فصل چهارم (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

83 تا 83

مرور فصل چهارم (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

84 تا 84

فصل 5: اندازه گیری

درس 1: طول و سطح (جلسه1)

0:32

4,240 تومان

91 تا 92

درس 1: طول و سطح (جلسه2)

0:28

2,650 تومان

92 تا 93

درس 2: حجم و جرم (جلسه1)

0:24

2,450 تومان

94 تا 94

درس 2: حجم و جرم (جلسه2)

0:26

3,830 تومان

96 تا 96

درس 2: حجم و جرم (جلسه3)

0:44

4,980 تومان

97 تا 97

درس 3: مساحت دایره (جلسه1)

0:25

3,750 تومان

98 تا 99

درس 3: مساحت دایره (جلسه2)

0:35

2,960 تومان

99 تا 100

درس 3: مساحت دایره (جلسه3)

0:55

5,560 تومان

100 تا 101

درس 4: خط و زاویه (جلسه1)

0:20

2,240 تومان

102 تا 102

درس 4: خط و زاویه (جلسه2)

0:34

4,370 تومان

104 تا 104

درس 4: خط و زاویه (جلسه3)

0:45

5,030 تومان

105 تا 105

مرور فصل پنجم

0:37

4,560 تومان

106 تا 107

فصل 6: تناسب و درصد

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه1)

0:44

6,630 تومان

110 تا 111

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه2)

0:41

4,800 تومان

111 تا 113

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه3)

0:21

3,440 تومان

113 تا 114

درس 2: درصد (جلسه1)

0:45

5,030 تومان

115 تا 116

درس 2: درصد (جلسه2)

0:26

3,830 تومان

116 تا 117

درس 2: درصد (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

118 تا 119

درس 2: درصد (جلسه4)

0:46

5,090 تومان

119 تا 120

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

121 تا 121

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه2)

0:25

3,750 تومان

125 تا 125

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال (جلسه1)

0:23

3,600 تومان

126 تا 126

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال (جلسه2)

0:30

4,110 تومان

126 تا 127

مرور فصل ششم (جلسه1)

0:31

4,180 تومان

127 تا 128

مرور فصل ششم (جلسه2)

0:35

4,440 تومان

129 تا 129

فصل 7: تقریب

درس 1: تقریب (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

131 تا 133

درس 1: تقریب (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

133 تا 133

درس 1: تقریب (جلسه3)

0:32

4,240 تومان

135 تا 135

درس 1: تقریب (جلسه4)

0:49

5,250 تومان

136 تا 136

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

137 تا 138

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه2)

0:36

4,500 تومان

138 تا 139

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه3)

0:20

2,240 تومان

140 تا 140

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه4)

0:50

5,300 تومان

140 تا 141

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 28 آذر 1402