{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی دوم دبستان با تدریس مینا منتظری

دبستان دوم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و رقم

0:5

1,120 تومان

1 تا 1

درس 1: عدد و شمارش

0:5

رایگان

3 تا 4

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

4 تا 6

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

6 تا 7

درس 2: دسته‌های ده‌تایی و یکی (جلسه3)

0:9

1,500 تومان

7 تا 8

حل مسئله و راهبرد رسم شکل (جلسه1)

0:6

1,840 تومان

8 تا 8

حل مسئله و راهبرد رسم شکل (جلسه2)

0:6

1,230 تومان

9 تا 9

درس 3: جمع و تفریق (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

10 تا 10

درس 3: جمع و تفریق (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

11 تا 12

درس 4: شمارش چندتا چندتا (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

12 تا 12

درس 4: شمارش چندتا چندتا (جلسه2)

0:4

1,000 تومان

14 تا 14

مرور فصل اول

0:6

1,230 تومان

15 تا 18

فصل 2: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

درس 1: جمع و تفریق ده‌تایی

0:8

1,410 تومان

19 تا 20

درس 2: جمع و تفریق

حل مسئله و راهبرد الگوسازی

درس 3: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی

مرور فصل دوم

فصل 3: اشکال هندسی

درس 1: یادآوری شکل‌های هندسی

0:10

2,370 تومان

37 تا 40

درس 2: روابط بین شکل‌ها

0:21

3,440 تومان

39 تا 44

حل مسئله و راهبرد الگویابی

0:16

2,000 تومان

44 تا 46

درس 3: تقارن

0:33

4,310 تومان

46 تا 51

مرور فصل سوم

0:7

1,320 تومان

51 تا 52

فصل 4: عددهای سه رقمی

0:8

1,410 تومان

55 تا 57

درس 1: معرفی پول

0:15

1,940 تومان

57 تا 59

درس 2: معرفی عددهای سه رقمی (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

59 تا 60

درس 2: معرفی عددهای سه رقمی (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

60 تا 62

حل مسئله و راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب (جلسه1)

0:11

1,660 تومان

62 تا 63

حل مسئله و راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب (جلسه2)

0:20

2,240 تومان

63 تا 64

درس 3: عددهای سه رقمی تقریبی (جلسه1)

0:9

2,250 تومان

64 تا 65

درس 3: عددهای سه رقمی تقریبی (جلسه2)

0:15

1,940 تومان

65 تا 67

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

67 تا 68

درس 4: آمادگی برای جمع و تفریق (جلسه2)

0:10

1,580 تومان

69 تا 70

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه‌گیری

درس 1: اندازه گیری طول (جلسه1)

0:8

1,410 تومان

73 تا 75

درس 1: اندازه گیری طول (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

75 تا 76

درس 1: اندازه گیری طول (جلسه3)

0:7

1,320 تومان

76 تا 77

درس 2: اندازه گیری دقیق‌تر (جلسه1)

0:7

رایگان

77 تا 78

درس 2: اندازه گیری دقیق‌تر (جلسه2)

0:5

رایگان

78 تا 79

درس 2: اندازه گیری دقیق‌تر (جلسه3)

0:4

رایگان

79 تا 80

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش (جلسه1)

0:15

1,940 تومان

80 تا 81

حل مسئله و راهبرد حدس و آزمایش (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

81 تا 82

درس 3: واحد سانتی‌متر

0:11

1,660 تومان

82 تا 84

درس 4: واحد میلی‌متر

0:6

1,230 تومان

85 تا 87

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

درس 1: مقایسه‌ی اعداد (جلسه1)

0:11

1,660 تومان

91 تا 94

درس 1: مقایسه‌ی اعداد (جلسه2)

0:9

2,250 تومان

94 تا 95

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

95 تا 97

درس 2: جمع و تفریق عددهای سه رقمی (جلسه2)

0:4

1,500 تومان

97 تا 98

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه1)

0:7

1,980 تومان

98 تا 99

حل مسئله و راهبرد زیر مسئله (جلسه2)

0:6

1,230 تومان

99 تا 100

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: کسر و احتمال

درس 1: قسمتی از یک واحد (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

109 تا 111

درس 1: قسمتی از یک واحد (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

111 تا 113

درس 2: نمایش کسرها

0:10

1,580 تومان

113 تا 115

حل مسئله: راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

0:11

1,660 تومان

116 تا 118

درس 3: مفهوم احتمال

درس 4: احتمال و کسر

مرور فصل هفتم

فصل 8: آمار و نمودار

درس 1: سرشماری (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

127 تا 130

درس 1: سرشماری (جلسه2)

0:9

1,500 تومان

130 تا 131

درس 2: نمودار ستونی (جلسه1)

0:12

2,600 تومان

131 تا 132

درس 2: نمودار ستونی (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

132 تا 134

حل مسئله: راهبرد روش نمادین

0:9

1,500 تومان

134 تا 135

درس 3: نمودار تصویری

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400