گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان با تدریس الهام دوستی

دبستان پنجم مطالعات اجتماعی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: زندگی با دیگران

درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم (جلسه1)

0:20

5,810 تومان

2 تا 6

درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم (جلسه2)

0:17

5,360 تومان

2 تا 6

درس 2: احساسات ما (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

7 تا 11

درس 2: احساسات ما (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

7 تا 11

درس 3: همدلی با دیگران (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

12 تا 15

درس 3: همدلی با دیگران (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

12 تا 15

درس 4: من عضو گروه هستم

0:30

7,120 تومان

16 تا 20

فصل 2: سرزمین ما

درس 5: جمعیت ایران (جلسه1)

0:15

5,030 تومان

22 تا 26

درس 5: جمعیت ایران (جلسه2)

0:20

5,810 تومان

22 تا 26

درس 6: منابع آب ایران (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

27 تا 31

درس 6: منابع آب ایران (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

27 تا 31

درس 7: نواحی صنعتی مهم ایران

0:28

6,880 تومان

32 تا 36

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه1)

0:31

7,240 تومان

37 تا 42

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه2)

0:21

5,960 تومان

37 تا 42

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

37 تا 42

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

43 تا 48

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه2)

0:39

8,120 تومان

43 تا 48

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه3)

0:39

8,120 تومان

43 تا 48

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه2)

0:26

6,630 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه3)

0:25

6,500 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه4)

0:26

6,630 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه5)

0:24

6,370 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه6)

0:34

7,580 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه7)

0:28

6,880 تومان

2 تا 54

فصل 3: زندگی در نواحی دیگر جهان

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه1)

0:35

5,770 تومان

56 تا 60

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

56 تا 61

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه3)

0:33

7,470 تومان

56 تا 61

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه1)

0:20

4,360 تومان

62 تا 63

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه2)

0:40

رایگان

64 تا 65

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه3)

0:40

8,220 تومان

62 تا 65

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه1)

0:32

7,350 تومان

66 تا 71

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه2)

0:43

8,530 تومان

66 تا 71

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه3)

0:37

7,910 تومان

66 تا 71

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه1)

0:20

5,810 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه3)

0:28

6,880 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه4)

0:35

7,690 تومان

72 تا 78

فصل 4: زیارت مکان‌های مقدس

درس 15: بازگشت از سفر حج (جلسه1)

0:38

8,010 تومان

80 تا 84

درس 15: بازگشت از سفر حج (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

80 تا 84

درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص) (جلسه1)

0:35

7,690 تومان

85 تا 87

درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص) (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

85 تا 87

درس 17: سفر به کربلا (1) (جلسه1)

0:36

5,850 تومان

88 تا 90

درس 17: سفر به کربلا (1) (جلسه2)

0:49

6,830 تومان

88 تا 90

درس 18: سفر به کربلا (2) (جلسه1)

0:35

5,770 تومان

91 تا 95

درس 18: سفر به کربلا (2) (جلسه2)

0:44

6,470 تومان

91 تا 95

فصل 5: ایران بعد از اسلام

درس 19: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

0:39

6,090 تومان

98 تا 101

درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد (جلسه1)

0:29

5,250 تومان

102 تا 105

درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد (جلسه2)

0:30

5,340 تومان

102 تا 105

درس 21: کشورگشایان بی‌رحم (جلسه1)

0:24

4,780 تومان

106 تا 108

درس 21: کشورگشایان بی‌رحم (جلسه2)

0:20

4,360 تومان

106 تا 108

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه1)

0:20

4,360 تومان

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه2)

0:25

4,880 تومان

109 تا 111

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه3)

0:22

4,570 تومان

109 تا 111

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400