{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی مطالعات اجتماعی پنجم دبستان با تدریس الهام دوستی

دبستان پنجم مطالعات اجتماعی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: زندگی با دیگران

درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

2 تا 6

درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

2 تا 6

درس 2: احساسات ما (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

7 تا 11

درس 2: احساسات ما (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

7 تا 11

درس 3: همدلی با دیگران (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

12 تا 15

درس 3: همدلی با دیگران (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

12 تا 15

درس 4: من عضو گروه هستم

0:30

5,480 تومان

16 تا 20

فصل 2: سرزمین ما

درس 5: جمعیت ایران (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

22 تا 26

درس 5: جمعیت ایران (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

22 تا 26

درس 6: منابع آب ایران (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

27 تا 31

درس 6: منابع آب ایران (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

27 تا 31

درس 7: نواحی صنعتی مهم ایران

0:28

5,290 تومان

32 تا 36

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه1)

0:31

5,570 تومان

37 تا 42

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

37 تا 42

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1) (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

37 تا 42

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

43 تا 48

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه2)

0:39

6,240 تومان

43 تا 48

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2) (جلسه3)

0:39

6,240 تومان

43 تا 48

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه2)

0:26

5,100 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه3)

0:25

5,000 تومان

49 تا 53

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه4)

0:26

5,100 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه5)

0:24

4,900 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه6)

0:34

5,830 تومان

2 تا 54

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟ (جلسه7)

0:28

5,290 تومان

2 تا 54

فصل 3: زندگی در نواحی دیگر جهان

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه1)

0:35

4,440 تومان

56 تا 60

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

56 تا 61

درس 11: کشورهای همسایه (1) (جلسه3)

0:33

5,740 تومان

56 تا 61

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

62 تا 63

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه2)

0:40

رایگان

64 تا 65

درس 12: کشورهای همسایه (2) (جلسه3)

0:40

6,320 تومان

62 تا 65

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه1)

0:32

5,660 تومان

66 تا 71

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه2)

0:43

6,560 تومان

66 تا 71

درس 13: حرکت‌های زمین (جلسه3)

0:37

6,080 تومان

66 تا 71

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه3)

0:28

5,290 تومان

72 تا 77

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان (جلسه4)

0:35

5,920 تومان

72 تا 78

فصل 4: زیارت مکان‌های مقدس

درس 15: بازگشت از سفر حج (جلسه1)

0:38

6,160 تومان

80 تا 84

درس 15: بازگشت از سفر حج (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

80 تا 84

درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص) (جلسه1)

0:35

5,920 تومان

85 تا 87

درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص) (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

85 تا 87

درس 17: سفر به کربلا (1) (جلسه1)

0:36

4,500 تومان

88 تا 90

درس 17: سفر به کربلا (1) (جلسه2)

0:49

5,250 تومان

88 تا 90

درس 18: سفر به کربلا (2) (جلسه1)

0:35

4,440 تومان

91 تا 95

درس 18: سفر به کربلا (2) (جلسه2)

0:44

4,980 تومان

91 تا 95

فصل 5: ایران بعد از اسلام

درس 19: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

0:39

4,680 تومان

98 تا 101

درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد (جلسه1)

0:29

4,040 تومان

102 تا 105

درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد (جلسه2)

0:30

4,110 تومان

102 تا 105

درس 21: کشورگشایان بی‌رحم (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

106 تا 108

درس 21: کشورگشایان بی‌رحم (جلسه2)

0:20

3,350 تومان

106 تا 108

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه2)

0:25

3,750 تومان

109 تا 111

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها (جلسه3)

0:22

3,520 تومان

109 تا 111

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400