{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی ششم دبستان با تدریس سعیده جعفری

دبستان ششم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و الگوهای عددی

درس 1: الگوهای عددی (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

1 تا 2

درس 1: الگوهای عددی (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

1 تا 2

درس 1: الگوهای عددی (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

2 تا 3

درس 1: الگوهای عددی (جلسه4)

0:2

1,410 تومان

3 تا 3

درس 1: الگوهای عددی (جلسه5)

0:4

2,000 تومان

4 تا 4

درس 1: الگوهای عددی (جلسه6)

0:6

2,450 تومان

5 تا 5

درس 1: الگوهای عددی (جلسه7)

0:9

3,000 تومان

6 تا 6

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

7 تا 7

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

8 تا 8

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه3)

0:12

3,460 تومان

9 تا 9

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه4)

0:8

2,830 تومان

10 تا 10

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

11 تا 12

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه2)

0:4

2,000 تومان

14 تا 14

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

11 تا 15

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

15 تا 15

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه1)

0:6

2,450 تومان

16 تا 16

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه2)

0:3

1,730 تومان

17 تا 17

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

18 تا 18

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه4)

0:8

2,830 تومان

19 تا 19

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه5)

0:9

3,000 تومان

16 تا 20

مرور فصل اول (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

20 تا 20

مرور فصل اول (جلسه2)

0:9

3,000 تومان

21 تا 21

فصل 2: کسر

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

23 تا 24

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

25 تا 25

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

26 تا 26

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

27 تا 27

درس 2: ضرب کسرها (جلسه1)

0:10

3,160 تومان

28 تا 28

درس 2: ضرب کسرها (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

29 تا 29

درس 2: ضرب کسرها (جلسه3)

0:5

2,240 تومان

30 تا 30

درس 2: ضرب کسرها (جلسه4)

0:9

3,000 تومان

31 تا 31

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

32 تا 32

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه2)

0:9

3,000 تومان

33 تا 33

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

34 تا 34

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه4)

0:11

3,320 تومان

35 تا 35

درس 4: محاسبات با کسر (جلسه1)

0:14

3,740 تومان

36 تا 36

درس 4: محاسبات با کسر (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

37 تا 37

درس 4: محاسبات با کسر (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

38 تا 38

مرور فصل دوم (جلسه1)

0:6

2,450 تومان

40 تا 40

مرور فصل دوم (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

41 تا 41

مرور فصل دوم (جلسه3)

0:6

2,450 تومان

42 تا 42

فصل 3: اعداد اعشاری

درس 1: یادآوری (جلسه1)

0:11

3,320 تومان

43 تا 44

درس 1: یادآوری (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

45 تا 45

درس 1: یادآوری (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

46 تا 46

درس 1: یادآوری (جلسه4)

0:12

3,460 تومان

47 تا 47

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه1)

0:11

3,320 تومان

48 تا 48

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

49 تا 49

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

50 تا 50

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه4)

0:9

3,000 تومان

51 تا 51

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

52 تا 52

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه2)

0:12

3,460 تومان

53 تا 53

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه3)

0:6

2,450 تومان

54 تا 54

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه4)

0:19

4,360 تومان

55 تا 55

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه1)

0:12

3,460 تومان

56 تا 56

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه2)

0:9

3,000 تومان

57 تا 57

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه3)

0:8

2,830 تومان

58 تا 58

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

59 تا 59

مرور فصل سوم (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

60 تا 60

مرور فصل سوم (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

61 تا 61

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 2: دوران

درس 3: محورهای مختصات (جلسه1)

0:4

2,000 تومان

74 تا 74

درس 3: محورهای مختصات (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

75 تا 75

درس 3: محورهای مختصات (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

76 تا 76

درس 3: محورهای مختصات (جلسه4)

0:9

3,000 تومان

77 تا 77

درس 3: محورهای مختصات (جلسه5)

0:12

3,460 تومان

78 تا 78

درس 3: محورهای مختصات (جلسه6)

0:6

2,450 تومان

79 تا 79

درس 3: محورهای مختصات (جلسه7)

0:3

1,730 تومان

82 تا 82

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

80 تا 80

درس 4: تقارن و مختصات (جلسه2)

0:4

2,000 تومان

81 تا 81

مرور فصل چهارم (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

83 تا 83

مرور فصل چهارم (جلسه2)

0:4

2,000 تومان

84 تا 84

فصل 5: اندازه گیری

درس 1: طول و سطح (جلسه1)

0:10

3,160 تومان

87 تا 88

درس 1: طول و سطح (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

89 تا 89

درس 1: طول و سطح (جلسه3)

0:8

2,830 تومان

90 تا 90

درس 1: طول و سطح (جلسه4)

0:11

3,320 تومان

91 تا 91

درس 1: طول و سطح (جلسه5)

0:4

2,000 تومان

92 تا 92

درس 1: طول و سطح (جلسه6)

0:5

2,240 تومان

93 تا 93

درس 2: حجم و جرم (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

94 تا 94

درس 2: حجم و جرم (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

95 تا 95

درس 2: حجم و جرم (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

96 تا 96

درس 2: حجم و جرم (جلسه4)

0:19

4,360 تومان

97 تا 97

درس 3: مساحت دایره (جلسه1)

0:4

2,000 تومان

99 تا 99

درس 3: مساحت دایره (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

100 تا 100

درس 3: مساحت دایره (جلسه3)

0:13

3,610 تومان

101 تا 101

درس 4: خط و زاویه (جلسه1)

0:8

2,830 تومان

102 تا 102

درس 4: خط و زاویه (جلسه2)

0:9

3,000 تومان

103 تا 103

درس 4: خط و زاویه (جلسه3)

0:8

2,830 تومان

104 تا 104

درس 4: خط و زاویه (جلسه4)

0:13

3,610 تومان

105 تا 105

مرور فصل پنجم (جلسه1)

0:1

رایگان

106 تا 106

مرور فصل پنجم (جلسه2)

0:9

3,000 تومان

107 تا 107

فصل 6: تناسب و درصد

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

109 تا 110

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

111 تا 111

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

112 تا 112

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه4)

0:5

2,240 تومان

113 تا 113

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه5)

0:14

3,740 تومان

114 تا 114

درس 2: درصد (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

115 تا 115

درس 2: درصد (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

116 تا 116

درس 2: درصد (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

117 تا 117

درس 2: درصد (جلسه4)

0:5

2,240 تومان

118 تا 118

درس 2: درصد (جلسه5)

0:6

2,450 تومان

119 تا 119

درس 2: درصد (جلسه6)

0:13

3,610 تومان

120 تا 120

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

121 تا 121

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

122 تا 122

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

123 تا 123

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه4)

0:4

2,000 تومان

124 تا 124

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی (جلسه5)

0:12

3,460 تومان

125 تا 125

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال (جلسه1)

0:9

3,000 تومان

126 تا 126

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال (جلسه2)

0:8

2,830 تومان

127 تا 127

مرور فصل ششم (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

128 تا 128

مرور فصل ششم (جلسه2)

0:11

3,320 تومان

129 تا 129

فصل 7: تقریب

درس 1: تقریب (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

131 تا 132

درس 1: تقریب (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

134 تا 134

درس 1: تقریب (جلسه3)

0:12

3,460 تومان

135 تا 135

درس 1: تقریب (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

136 تا 136

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه1)

0:4

2,000 تومان

137 تا 137

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

138 تا 138

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه3)

0:9

3,000 تومان

139 تا 139

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه4)

0:9

3,000 تومان

140 تا 140

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی (جلسه5)

0:19

4,360 تومان

141 تا 141

مرور فصل هفتم (جلسه1)

0:2

1,410 تومان

142 تا 142

مرور فصل هفتم (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

143 تا 143

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400