{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: حرکت بر خط راست

قسمت 1: شناخت حرکت

قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت

قسمت 3: حرکت با شتاب ثابت

قسمت 4: سقوط آزاد

0:39

6,240 تومان

21 تا 25

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 1

فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای

قسمت 1: قوانین حرکت نیوتون

قسمت 2: معرفی برخی از نیروهای خاص

قسمت 3: تکانه و قانون دوم نیوتون

قسمت 4: حرکت دایره‌ای یکنواخت

قسمت 5: نیروی گرانشی

0:59

5,760 تومان

48 تا 56

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 2

فصل 3: نوسان و موج

قسمت 1: نوسان دوره‌ای

قسمت 2: حرکت هماهنگ ساده

قسمت 3: انرژی در حرکت هماهنگ ساده

1:0

5,810 تومان

61 تا 67

قسمت 4: تشدید

قسمت 5: موج و انواع آن

1:0

5,810 تومان

65 تا 71

قسمت 6: مشخصه‌های موج (جلسه1)

1:0

7,750 تومان

70 تا 75

قسمت 6: مشخصه‌های موج (جلسه2)

1:0

5,810 تومان

76 تا 84

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 3

فصل 4: برهم کنش‌های موج

قسمت 1: بازتاب موج

قسمت 2: شکست موج

0:58

5,710 تومان

89 تا 99

قسمت 3: پراش موج

قسمت 4: تداخل امواج

0:44

4,980 تومان

98 تا 104

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 4

فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی

قسمت 1: اثر فوتوالکتریک و فوتون

قسمت 2: طیف خطی

قسمت 3: مدل اتم رادرفورد- بور

1:0

5,810 تومان

121 تا 124

قسمت 4: لیزر

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 5

فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

قسمت 1: ساختار هسته

قسمت 2: پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

قسمت 3: شکافت هسته‌ای

قسمت 4: گداخت (همجوشی) هسته‌ای

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 6

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400