{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: زنگ علوم (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

1 تا 6

درس 1: زنگ علوم (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

1 تا 6

درس 1: زنگ علوم (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

1 تا 6

درس 1: زنگ علوم (جلسه4)

0:31

5,570 تومان

1 تا 6

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

8 تا 16

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

8 تا 16

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه3)

0:12

3,460 تومان

8 تا 16

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

8 تا 16

درس 2: سرگذشت دفتر من (جلسه5)

0:19

4,360 تومان

8 تا 16

درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

18 تا 20

درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

18 تا 22

درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

21 تا 24

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

25 تا 30

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

25 تا 30

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه3)

0:17

4,120 تومان

25 تا 30

درس 4: سفر به اعماق زمین (جلسه4)

0:12

3,460 تومان

25 تا 30

درس 5: زمین پویا (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

32 تا 38

درس 5: زمین پویا (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

32 تا 38

درس 5: زمین پویا (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

32 تا 38

درس 6: ورزش و نیرو (1) (جلسه1)

0:21

4,580 تومان

39 تا 46

درس 6: ورزش و نیرو (1) (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

39 تا 46

درس 6: ورزش و نیرو (1) (جلسه3)

0:24

4,900 تومان

39 تا 46

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

39 تا 41

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

41 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

47 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه4)

0:15

3,870 تومان

41 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه5)

0:15

3,870 تومان

2 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه6)

0:19

4,360 تومان

2 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه7)

0:16

4,000 تومان

2 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه8)

0:20

4,470 تومان

2 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه9)

0:14

3,740 تومان

2 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه10)

0:31

5,570 تومان

39 تا 58

درس 7: ورزش و نیرو (2) (جلسه11)

0:17

4,120 تومان

2 تا 58

درس 8: طراحی کنیم و بسازیم

درس 9: سفر انرژی (جلسه1)

0:12

3,460 تومان

65 تا 72

درس 9: سفر انرژی (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

65 تا 72

درس 9: سفر انرژی (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

65 تا 72

درس 9: سفر انرژی (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

65 تا 72

درس 9: سفر انرژی (جلسه5)

0:22

4,690 تومان

65 تا 72

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

73 تا 78

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ (جلسه2)

0:12

3,460 تومان

73 تا 78

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

73 تا 78

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ (جلسه4)

0:11

3,320 تومان

73 تا 78

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه1)

0:12

3,460 تومان

79 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

79 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه3)

0:10

3,160 تومان

79 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

80 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه5)

0:17

4,120 تومان

74 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه6)

0:16

4,000 تومان

78 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه7)

0:19

4,360 تومان

65 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه8)

0:13

3,610 تومان

78 تا 82

درس 11: شگفتی‌های برگ (جلسه9)

0:14

2,810 تومان

39 تا 82

درس 12: جنگل برای کیست؟ (جلسه1)

0:18

3,180 تومان

84 تا 92

درس 12: جنگل برای کیست؟ (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

83 تا 92

درس 12: جنگل برای کیست؟ (جلسه3)

0:18

3,180 تومان

83 تا 92

درس 13: سالم بمانیم (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

درس 13: سالم بمانیم (جلسه2)

0:9

1,500 تومان

94 تا 98

درس 13: سالم بمانیم (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

94 تا 100

درس 13: سالم بمانیم (جلسه4)

0:9

2,250 تومان

94 تا 100

درس 13: سالم بمانیم (جلسه5)

0:13

2,700 تومان

94 تا 100

درس 13: سالم بمانیم (جلسه6)

0:7

1,980 تومان

94 تا 100

درس 13: سالم بمانیم (جلسه7)

0:22

3,520 تومان

93 تا 100

درس 14: از گذشته تا آینده (جلسه1)

0:8

1,410 تومان

درس 14: از گذشته تا آینده (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

101 تا 103

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400