{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی پنجم دبستان با تدریس غلامحسین دودانگه

دبستان پنجم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد نویسی و الگوها

0:24

رایگان

1 تا 1

درس 1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

0:22

4,690 تومان

1 تا 5

درس 2: معرفی میلیارد

0:24

4,900 تومان

6 تا 9

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب (جلسه1)

0:35

5,920 تومان

9 تا 11

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

11 تا 13

درس 4: الگوها

0:34

5,830 تومان

14 تا 18

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

درس 1: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

27 تا 30

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

27 تا 30

درس 3: ضرب کسرها (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

32 تا 35

درس 3: ضرب کسرها (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

32 تا 35

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه1)

0:8

2,830 تومان

36 تا 37

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

36 تا 39

درس 5: ضرب عددهای مخلوط

0:12

3,460 تومان

40 تا 41

مرور فصل دوم

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد

0:46

6,780 تومان

48 تا 65

درس 1: نسبت

0:30

5,480 تومان

48 تا 51

درس 2: نسبت‌های مساوی

درس 3: تناسب

0:41

6,400 تومان

52 تا 59

درس 4: درصد

0:29

5,390 تومان

60 تا 65

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها

0:49

7,000 تومان

68 تا 86

درس 1: تقارن محوری

درس 2: تقارن مرکزی

درس 3: زاویه و نیمساز

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

مرور فصل چهارم

فصل 5: عددهای اعشاری

درس 1: عددهای اعشاری

درس 2: جمع عددهای اعشاری

درس 3: تفریق عددهای اعشاری

درس 4: ضرب عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

فصل 6: اندازه گیری

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه

درس 2: محیط دایره

درس 3: حجم

درس 4: گنجایش

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها

درس 2: میانگین

درس 3: احتمال

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400