{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

ویدیو دوره آموزشی فارسی سوم دبستان با تدریس هدیه رضانیا

دبستان سوم فارسی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: خداوند رنگین کمان (جلسه1)

0:3

870 تومان

10 تا 10

ستایش: خداوند رنگین کمان (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

10 تا 10

فصل 1: نهادها

0:3

1,730 تومان

25 تا 27

درس 1: محلهّ‌ی ما (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

12 تا 15

درس 1: محلهّ‌ی ما (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

12 تا 18

درس 1: محلهّ‌ی ما (جلسه3)

0:2

710 تومان

19 تا 19

درس 2: زنگِ ورزش (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

20 تا 24

درس 2: زنگِ ورزش (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

22 تا 24

فصل 2: بهداشت

درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

30 تا 32

درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

30 تا 34

درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

30 تا 35

درس 4: آواز گنجشک (جلسه1)

0:15

3,870 تومان

36 تا 39

درس 4: آواز گنجشک (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

36 تا 41

درس 4: آواز گنجشک (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

40 تا 43

فصل 3: اخلاق فردی- اجتماعی

0:14

3,740 تومان

60 تا 63

درس 5: بلدرچین و برزگر (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

46 تا 47

درس 5: بلدرچین و برزگر (جلسه2)

0:14

3,740 تومان

48 تا 49

درس 5: بلدرچین و برزگر (جلسه3)

0:21

4,580 تومان

11 تا 49

درس 6: فداکاران (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

50 تا 51

درس 6: فداکاران (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

52 تا 53

درس 6: فداکاران (جلسه3)

0:20

4,470 تومان

53 تا 54

درس 6: فداکاران (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

55 تا 55

درس 6: فداکاران (جلسه5)

0:21

4,580 تومان

50 تا 55

درس 7: کار نیک (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

56 تا 59

درس 7: کار نیک (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

56 تا 59

درس 7: کار نیک (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

10 تا 64

فصل 4: راه زندگی

درس 8: پیراهنِ بهشتی (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

66 تا 68

درس 8: پیراهنِ بهشتی (جلسه2)

0:19

4,360 تومان

10 تا 70

درس 8: پیراهنِ بهشتی (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

68 تا 71

درس 8: پیراهنِ بهشتی (جلسه4)

0:18

4,240 تومان

66 تا 71

درس 9: بوی نرگس (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

72 تا 74

درس 9: بوی نرگس (جلسه2)

0:22

4,690 تومان

10 تا 75

درس 9: بوی نرگس (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

72 تا 75

درس 9: بوی نرگس (جلسه4)

0:20

4,470 تومان

74 تا 78

فصل 5: هنر و ادب

درس 10: یارِ مهربان (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

80 تا 82

درس 10: یارِ مهربان (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

82 تا 85

درس 10: یارِ مهربان (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

50 تا 85

درس 10: یارِ مهربان (جلسه4)

0:20

4,470 تومان

80 تا 86

درس 11: نویسنده‌ی بزرگ (جلسه1)

0:17

4,120 تومان

86 تا 87

درس 11: نویسنده‌ی بزرگ (جلسه2)

0:17

4,120 تومان

87 تا 91

درس 11: نویسنده‌ی بزرگ (جلسه3)

0:15

3,870 تومان

90 تا 92

درس 11: نویسنده‌ی بزرگ (جلسه4)

0:17

4,120 تومان

86 تا 92

فصل 6: ایران من

درس 12: ایران عزیز (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

94 تا 96

درس 12: ایران عزیز (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

96 تا 97

درس 12: ایران عزیز (جلسه3)

0:19

4,360 تومان

94 تا 97

درس 13: درس آزاد

0:19

4,360 تومان

98 تا 100

درس 14: ایران آباد (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

102 تا 103

درس 14: ایران آباد (جلسه2)

0:19

3,270 تومان

104 تا 105

درس 14: ایران آباد (جلسه3)

0:15

2,900 تومان

101 تا 107

درس 14: ایران آباد (جلسه4)

0:22

3,520 تومان

1 تا 108

درس 14: ایران آباد (جلسه5)

0:19

3,270 تومان

101 تا 109

فصل 7: طبیعت

درس 15: دریا (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

110 تا 112

درس 15: دریا (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

112 تا 113

درس 15: دریا (جلسه3)

0:18

3,180 تومان

110 تا 113

درس 16: اگر جنگل نباشد (جلسه1)

0:14

2,810 تومان

114 تا 116

درس 16: اگر جنگل نباشد (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

116 تا 117

درس 16: اگر جنگل نباشد (جلسه3)

0:16

3,000 تومان

118 تا 119

درس 16: اگر جنگل نباشد (جلسه4)

0:21

3,440 تومان

114 تا 120

درس 17: چشم‌های آسمان (جلسه1)

0:14

2,810 تومان

120 تا 122

درس 17: چشم‌های آسمان (جلسه2)

0:19

3,270 تومان

122 تا 123

درس 17: چشم‌های آسمان (جلسه3)

0:17

3,090 تومان

120 تا 123

نیایش (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

نیایش (جلسه2)

0:21

3,440 تومان

نیایش (جلسه3)

0:18

3,180 تومان

نیایش (جلسه4)

0:18

3,180 تومان

نیایش (جلسه5)

0:14

2,810 تومان

124 تا 128

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400