{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی چهارم دبستان با تدریس شکوفه رنجبر

دبستان چهارم ریاضی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اعداد و الگوها

حل مسئله با راهبرد الگویابی، رسم شکل

درس 1: عدد نویسی (جلسه1)

0:3

رایگان

درس 1: عدد نویسی (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

4 تا 6

درس 2: الگوها

0:11

3,320 تومان

8 تا 9

درس 3: ماشین ورودی- خروجی

0:7

2,650 تومان

18 تا 21

درس 4: معرفی میلیون

0:8

2,830 تومان

16 تا 18

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

0:9

رایگان

حل مسئله با راهبرد رسم شکل و حل مسئله‌ی ساد‌ه‌تر

درس 1: شناخت کسرها (جلسه1)

0:4

رایگان

درس 1: شناخت کسرها (جلسه2)

0:2

رایگان

28 تا 29

درس 2: جمع و تفریق

0:6

2,450 تومان

30 تا 31

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: ضرب عدد در کسر

مرور فصل دوم

فصل 3: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه1)

0:4

رایگان

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه2)

0:7

رایگان

56 تا 57

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه3)

0:5

1,680 تومان

56 تا 57

درس 3: محاسبه‌های تقریبی (جلسه4)

0:4

1,500 تومان

56 تا 57

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی

مرور فصل سوم (جلسه1)

0:3

رایگان

مرور فصل سوم (جلسه2)

0:3

رایگان

فصل 4: اندازه گیری

0:11

2,490 تومان

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله

درس 1: زاویه

درس 2: اندازه‌گیری زاویه

درس 3: اندازه‌گیری زمان

درس 4: اندازه‌گیری طول

مرور فصل چهارم

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل

درس 1: عدد مخلوط

درس 2: عدد اعشاری

درس 3: جمع و تفریق اعشاری

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

فصل 6: شکل‌های هندسی (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

فصل 6: شکل‌های هندسی (جلسه2)

0:4

1,500 تومان

فصل 6: شکل‌های هندسی (جلسه3)

0:3

1,730 تومان

فصل 6: شکل‌های هندسی (جلسه4)

0:2

1,410 تومان

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین

درس 1: عمود- موازی

درس 2: چهار ضلعی‌ها

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

درس 4: محیط و مساحت

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

0:11

3,320 تومان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش

درس 1: نمودار خط شکسته

درس 2: احتمال

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400