{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد نویسی و الگوها

درس 1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

درس 2: معرفی میلیارد

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب

درس 4: الگوها

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

درس 1: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط

درس 3: ضرب کسرها (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

32 تا 32

درس 3: ضرب کسرها (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

33 تا 33

درس 3: ضرب کسرها (جلسه3)

0:6

1,230 تومان

34 تا 34

درس 3: ضرب کسرها (جلسه4)

0:13

1,800 تومان

35 تا 35

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه1)

0:6

1,230 تومان

36 تا 36

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

37 تا 37

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه3)

0:4

1,000 تومان

38 تا 38

درس 4: تقسیم کسرها (جلسه4)

0:9

1,500 تومان

39 تا 39

درس 5: ضرب عددهای مخلوط (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

40 تا 40

درس 5: ضرب عددهای مخلوط (جلسه2)

0:3

870 تومان

41 تا 41

درس 5: ضرب عددهای مخلوط (جلسه3)

0:16

4,000 تومان

40 تا 43

درس 5: ضرب عددهای مخلوط (جلسه4)

0:13

1,800 تومان

42 تا 43

مرور فصل دوم

0:13

2,700 تومان

44 تا 45

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد

درس 1: نسبت (جلسه1)

0:5

رایگان

48 تا 49

درس 1: نسبت (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

48 تا 51

درس 1: نسبت (جلسه3)

0:8

2,120 تومان

50 تا 51

درس 2: نسبت‌های مساوی (جلسه1)

0:8

2,120 تومان

52 تا 54

درس 2: نسبت‌های مساوی (جلسه2)

0:10

2,370 تومان

54 تا 55

درس 2: نسبت‌های مساوی (جلسه3)

0:25

5,000 تومان

52 تا 56

درس 3: تناسب (جلسه1)

0:10

1,580 تومان

56 تا 57

درس 3: تناسب (جلسه2)

0:44

6,630 تومان

56 تا 59

درس 3: تناسب (جلسه3)

0:12

1,730 تومان

58 تا 59

درس 4: درصد (جلسه1)

0:8

1,410 تومان

60 تا 61

درس 4: درصد (جلسه2)

0:49

5,250 تومان

60 تا 63

درس 4: درصد (جلسه3)

0:15

2,900 تومان

62 تا 63

مرور فصل سوم

0:12

1,730 تومان

64 تا 65

فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها

درس 1: تقارن محوری

0:35

5,920 تومان

68 تا 72

درس 2: تقارن مرکزی

0:32

4,240 تومان

73 تا 74

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

76 تا 76

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه2)

0:12

2,600 تومان

77 تا 77

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

76 تا 78

درس 3: زاویه و نیمساز (جلسه4)

0:5

رایگان

78 تا 78

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

79 تا 81

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

81 تا 82

مرور فصل چهارم

فصل 5: عددهای اعشاری

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه1)

0:14

رایگان

88 تا 92

درس 1: عددهای اعشاری (جلسه2)

0:17

رایگان

88 تا 92

درس 2: جمع عددهای اعشاری

0:8

2,120 تومان

95 تا 95

درس 3: تفریق عددهای اعشاری (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

93 تا 97

درس 3: تفریق عددهای اعشاری (جلسه2)

0:9

رایگان

93 تا 98

درس 4: ضرب عددهای اعشاری

0:7

1,320 تومان

98 تا 101

مرور فصل پنجم

0:9

2,250 تومان

102 تا 103

فصل 6: اندازه گیری

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه (جلسه1)

0:9

2,250 تومان

106 تا 108

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه (جلسه2)

0:8

2,120 تومان

109 تا 109

درس 2: محیط دایره (جلسه1)

0:11

2,490 تومان

112 تا 112

درس 2: محیط دایره (جلسه2)

0:12

2,600 تومان

110 تا 112

درس 2: محیط دایره (جلسه3)

0:6

1,840 تومان

112 تا 112

درس 3: حجم (جلسه1)

0:14

2,810 تومان

113 تا 115

درس 3: حجم (جلسه2)

0:5

1,680 تومان

116 تا 116

درس 4: گنجایش

0:12

2,600 تومان

118 تا 120

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها

0:20

2,240 تومان

126 تا 129

درس 2: میانگین

درس 3: احتمال

0:12

2,600 تومان

134 تا 136

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 6 اسفند 1402