{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: خدا

فصل 1: آفرینش

درس 1: آفریدگار زیبایی (جلسه1)

0:34

5,830 تومان

8 تا 11

درس 1: آفریدگار زیبایی (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

8 تا 11

درس 1: آفریدگار زیبایی (جلسه3)

0:25

5,000 تومان

12 تا 14

درس 1: آفریدگار زیبایی (جلسه4)

0:20

4,470 تومان

14 تا 17

درس 2: کوچ پرستوها (جلسه1)

0:11

3,320 تومان

18 تا 21

درس 2: کوچ پرستوها (جلسه2)

0:31

5,570 تومان

22 تا 28

درس 2: کوچ پرستوها (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

18 تا 28

فصل 2: دانایی و هوشیاری (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

8 تا 35

فصل 2: دانایی و هوشیاری (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

36 تا 52

فصل 2: دانایی و هوشیاری (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

8 تا 52

درس 3: راز نشانه‌ها (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

30 تا 32

درس 3: راز نشانه‌ها (جلسه2)

0:28

5,290 تومان

34 تا 35

درس 3: راز نشانه‌ها (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

30 تا 35

درس 4: ارزش علم (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

36 تا 39

درس 4: ارزش علم (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

36 تا 40

درس 4: ارزش علم (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

40 تا 41

درس 5: رهایی از قفس (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

42 تا 46

درس 5: رهایی از قفس (جلسه2)

0:35

5,920 تومان

47 تا 52

درس 5: رهایی از قفس (جلسه3)

0:31

5,570 تومان

42 تا 52

فصل 3: ایران من

0:36

6,000 تومان

54 تا 72

درس 6: آرش کمان‌گیر (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

54 تا 57

درس 6: آرش کمان‌گیر (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

58 تا 61

درس 6: آرش کمان‌گیر (جلسه3)

0:28

5,290 تومان

54 تا 61

درس 7: مهمان شهر ما (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

62 تا 66

درس 7: مهمان شهر ما (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

62 تا 70

درس 7: مهمان شهر ما (جلسه3)

0:32

5,660 تومان

67 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه1)

0:32

5,660 تومان

8 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

8 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه3)

0:40

6,320 تومان

8 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه4)

0:32

5,660 تومان

8 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه5)

0:28

5,290 تومان

8 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه6)

0:30

5,480 تومان

8 تا 87

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه7)

0:32

5,660 تومان

8 تا 87

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه8)

0:32

5,660 تومان

8 تا 93

فصل 4: فرهنگ بومی (جلسه9)

0:35

5,920 تومان

8 تا 93

درس 8: درس آزاد

0:30

5,480 تومان

74 تا 78

درس 9: درس آزاد

فصل 5: نام‌آوران (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

54 تا 87

فصل 5: نام‌آوران (جلسه2)

0:33

5,740 تومان

80 تا 93

فصل 5: نام‌آوران (جلسه3)

0:31

5,570 تومان

88 تا 102

درس 10: باغچه‌ی اطفال (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

80 تا 84

درس 10: باغچه‌ی اطفال (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

85 تا 87

درس 10: باغچه‌ی اطفال (جلسه3)

0:32

5,660 تومان

80 تا 87

درس 11: فرمانده دل‌ها (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

88 تا 91

درس 11: فرمانده دل‌ها (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

92 تا 93

درس 11: فرمانده دل‌ها (جلسه3)

0:31

5,570 تومان

88 تا 93

درس 12: اتّفاق ساده (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

94 تا 96

درس 12: اتّفاق ساده (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

98 تا 102

درس 12: اتّفاق ساده (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

94 تا 102

فصل 6: راه زندگی (جلسه1)

0:31

5,570 تومان

10 تا 107

فصل 6: راه زندگی (جلسه2)

0:37

6,080 تومان

94 تا 107

فصل 6: راه زندگی (جلسه3)

0:36

6,000 تومان

108 تا 122

درس 13: لطفِ حق (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

104 تا 105

درس 13: لطفِ حق (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

104 تا 107

درس 14: ادب از که آموختی؟ (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

108 تا 109

درس 14: ادب از که آموختی؟ (جلسه2)

0:25

5,000 تومان

108 تا 109

درس 14: ادب از که آموختی؟ (جلسه3)

0:30

5,480 تومان

110 تا 111

درس 15: شیر و موش (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

112 تا 113

درس 15: شیر و موش (جلسه2)

0:28

5,290 تومان

113 تا 114

درس 15: شیر و موش (جلسه3)

0:34

5,830 تومان

116 تا 122

درس 15: شیر و موش (جلسه4)

0:31

5,570 تومان

112 تا 122

فصل 7: عِلم و عَمَل (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

104 تا 128

فصل 7: عِلم و عَمَل (جلسه2)

0:36

6,000 تومان

124 تا 140

درس 16: پرسشگری (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

124 تا 127

درس 16: پرسشگری (جلسه2)

0:26

5,100 تومان

128 تا 128

درس 16: پرسشگری (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

124 تا 128

درس 17: مدرسه‌ی هوشمند (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

130 تا 134

درس 17: مدرسه‌ی هوشمند (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

135 تا 138

درس 17: مدرسه‌ی هوشمند (جلسه3)

0:29

5,390 تومان

139 تا 140

نیایش (جلسه1)

0:31

5,570 تومان

130 تا 140

نیایش (جلسه2)

0:40

6,320 تومان

8 تا 140

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400