{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت

فصل 1: آفرینش (جلسه1)

0:45

3,350 تومان

8 تا 23

فصل 1: آفرینش (جلسه2)

0:2

رایگان

9 تا 24

درس 1: معرفت آفریدگار

درس 2: پنجره‌های شناخت

0:43

4,920 تومان

8 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: هوشیاری

درس 4: داستان من و شما

0:44

4,980 تومان

26 تا 36

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه1)

0:44

4,980 تومان

26 تا 48

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه2)

0:41

4,800 تومان

37 تا 48

فصل 3: ایران من

درس 6: ای وطن

درس 7: درس آزاد

درس 8: دریاقُلی

0:41

4,800 تومان

50 تا 64

فصل 4: نام آوران

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

0:33

4,310 تومان

66 تا 72

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه1)

0:33

5,740 تومان

74 تا 76

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

76 تا 77

درس 11: شهدا خورشیدند

0:36

6,000 تومان

78 تا 82

فصل 5: راهِ زندگی

درس 12: دوستی/ مشاوره

0:33

5,740 تومان

84 تا 86

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه1)

0:36

6,000 تومان

86 تا 92

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه2)

0:39

6,240 تومان

66 تا 92

درس 14: رازِ زندگی (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

93 تا 94

درس 14: رازِ زندگی (جلسه2)

0:36

6,000 تومان

95 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه3)

0:45

5,030 تومان

66 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه4)

0:42

4,860 تومان

50 تا 96

فصل 6: علم و عمل

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه1)

0:33

4,310 تومان

98 تا 98

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه2)

0:37

4,560 تومان

98 تا 100

درس 16: آداب مطالعه (جلسه1)

0:40

4,740 تومان

101 تا 102

درس 16: آداب مطالعه (جلسه2)

0:41

4,800 تومان

103 تا 105

درس 17: ستاره‌ی روشن

0:43

4,920 تومان

106 تا 108

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه1)

0:26

3,830 تومان

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه2)

0:41

4,800 تومان

109 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه3)

0:36

4,500 تومان

8 تا 114

آخرین ویرایش در 14 مرداد 1402