{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

ویدیو دوره آموزشی فارسی ششم دبستان با تدریس سمیرا حسن زاده

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت

فصل 1: آفرینش

0:45

1,680 تومان

8 تا 23

درس 1: معرفت آفریدگار

درس 2: پنجره‌های شناخت

0:43

2,460 تومان

8 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: هوشیاری

درس 4: داستان من و شما

0:44

2,490 تومان

26 تا 36

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه1)

0:44

2,490 تومان

26 تا 48

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه2)

0:41

2,400 تومان

37 تا 48

فصل 3: ایران من

درس 6: ای وطن

درس 7: درس آزاد

درس 8: دریاقُلی

0:41

2,400 تومان

50 تا 64

فصل 4: نام آوران

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

0:33

2,150 تومان

66 تا 72

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه1)

0:33

2,870 تومان

74 تا 76

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه2)

0:32

2,830 تومان

76 تا 77

درس 11: شهدا خورشیدند

0:36

3,000 تومان

78 تا 82

فصل 5: راهِ زندگی

درس 12: دوستی/ مشاوره

0:33

2,870 تومان

84 تا 86

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه1)

0:36

3,000 تومان

86 تا 92

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه2)

0:39

3,120 تومان

66 تا 92

درس 14: رازِ زندگی (جلسه1)

0:28

2,650 تومان

93 تا 94

درس 14: رازِ زندگی (جلسه2)

0:36

3,000 تومان

95 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه3)

0:45

2,520 تومان

66 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه4)

0:42

2,430 تومان

50 تا 96

فصل 6: علم و عمل

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه1)

0:33

2,150 تومان

98 تا 98

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه2)

0:37

2,280 تومان

98 تا 100

درس 16: آداب مطالعه (جلسه1)

0:40

2,370 تومان

101 تا 102

درس 16: آداب مطالعه (جلسه2)

0:41

2,400 تومان

103 تا 105

درس 17: ستاره‌ی روشن

0:43

2,460 تومان

106 تا 108

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه1)

0:26

1,910 تومان

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه2)

0:41

2,400 تومان

109 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه3)

0:36

2,250 تومان

8 تا 114

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400