گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه‌ها

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه1)

0:23

رایگان

5 تا 5

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه2)

0:57

7,360 تومان

2 تا 5

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه1)

0:41

8,330 تومان

6 تا 6

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه2)

1:11

10,950 تومان

7 تا 8

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه3)

1:18

11,480 تومان

9 تا 9

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه4)

0:37

رایگان

10 تا 10

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه5)

0:58

9,900 تومان

10 تا 10

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

0:43

8,530 تومان

11 تا 14

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال (جلسه1)

0:59

7,490 تومان

15 تا 15

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال (جلسه2)

1:9

10,800 تومان

15 تا 17

فصل 2: عددهای حقیقی

درس 1: عددهای گویا

1:2

7,680 تومان

19 تا 22

درس 2: عددهای حقیقی

1:5

7,860 تومان

23 تا 27

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه1)

1:6

10,560 تومان

28 تا 29

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه2)

0:39

6,090 تومان

30 تا 31

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

درس 1: استدلال (جلسه1)

0:23

4,680 تومان

33 تا 33

درس 1: استدلال (جلسه2)

0:41

8,330 تومان

34 تا 36

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها

درس 4: حل مسئله در هندسه

درس 5: شکل‌های متشابه

فصل 4: توان و ریشه (جلسه1)

0:35

5,770 تومان

1 تا 77

فصل 4: توان و ریشه (جلسه2)

0:29

5,250 تومان

1 تا 77

درس 1: توان صحیح

درس 2: نماد علمی

درس 3: ریشه گیری

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها

فصل 5: عبارت‌های جبری

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه1)

1:7

10,640 تومان

79 تا 80

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه2)

1:9

10,800 تومان

81 تا 82

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه3)

1:16

8,500 تومان

82 تا 85

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

79 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه2)

0:16

3,900 تومان

79 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه3)

0:17

5,360 تومان

86 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه4)

0:19

4,250 تومان

86 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه5)

0:17

4,020 تومان

86 تا 89

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها

فصل 6: خط و معادله‌های خطی

درس 1: معادله خط

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه1)

0:20

4,360 تومان

102 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه2)

0:18

4,140 تومان

96 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه3)

0:19

4,250 تومان

96 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه4)

0:27

5,070 تومان

96 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه5)

0:9

رایگان

96 تا 107

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی

فصل 7: عبارت‌های گویا

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

فصل 8: حجم و مساحت

1:3

7,740 تومان

1 تا 143

درس 1: حجم و مساحت کره

درس 2: حجم هرم و مخروط

0:24

4,780 تومان

135 تا 139

درس 3: سطح و حجم (جلسه1)

0:21

4,470 تومان

140 تا 143

درس 3: سطح و حجم (جلسه2)

0:13

3,520 تومان

140 تا 143

درس 3: سطح و حجم (جلسه3)

0:19

4,250 تومان

140 تا 143

آخرین ویرایش در 13 خرداد 1403