{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی فارسی پنجم دبستان با تدریس الهام دوستی

دبستان پنجم فارسی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده

0:12

3,460 تومان

7 تا 9

فصل 1: آفرینش

0:46

5,090 تومان

9 تا 24

درس 1: تماشاخانه (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

10 تا 13

درس 1: تماشاخانه (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

13 تا 17

درس 1: تماشاخانه (جلسه3)

0:22

4,690 تومان

10 تا 17

درس 2: فضلِ خدا (جلسه1)

0:34

5,830 تومان

18 تا 20

درس 2: فضلِ خدا (جلسه2)

0:27

5,200 تومان

21 تا 24

درس 2: فضلِ خدا (جلسه3)

0:17

4,120 تومان

18 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری (جلسه1)

0:29

5,390 تومان

9 تا 32

فصل 2: دانایی و هوشیاری (جلسه2)

0:28

5,290 تومان

26 تا 46

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

9 تا 24

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

26 تا 29

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان (جلسه3)

0:24

4,900 تومان

26 تا 29

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان (جلسه4)

0:27

5,200 تومان

30 تا 33

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان (جلسه5)

0:24

4,900 تومان

26 تا 33

درس 4: بازرگان و پسران (جلسه1)

0:37

6,080 تومان

34 تا 36

درس 4: بازرگان و پسران (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

34 تا 36

درس 4: بازرگان و پسران (جلسه3)

0:36

6,000 تومان

26 تا 43

درس 5: چنار و کدوبُن (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

39 تا 45

درس 5: چنار و کدوبُن (جلسه2)

0:15

3,870 تومان

45 تا 46

درس 5: چنار و کدوبُن (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

10 تا 46

فصل 3: ایرانِ من

0:40

4,740 تومان

48 تا 68

درس 6: سرود ملی (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

48 تا 50

درس 6: سرود ملی (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

52 تا 54

درس 6: سرود ملی (جلسه3)

0:11

3,320 تومان

50 تا 54

درس 6: سرود ملی (جلسه4)

0:14

3,740 تومان

8 تا 54

درس 6: سرود ملی (جلسه5)

0:40

6,320 تومان

39 تا 54

درس 6: سرود ملی (جلسه6)

0:38

6,160 تومان

39 تا 54

درس 7: درس آزاد

درس 8: دفاع از میهن / رئیس علی / وطن دوستی (جلسه1)

0:27

5,200 تومان

57 تا 62

درس 8: دفاع از میهن / رئیس علی / وطن دوستی (جلسه2)

0:44

6,630 تومان

64 تا 68

درس 8: دفاع از میهن / رئیس علی / وطن دوستی (جلسه3)

0:22

4,690 تومان

57 تا 68

درس 8: دفاع از میهن / رئیس علی / وطن دوستی (جلسه4)

0:16

4,000 تومان

57 تا 68

درس 8: دفاع از میهن / رئیس علی / وطن دوستی (جلسه5)

0:46

6,780 تومان

48 تا 68

فصل 4: نام آوران (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

8 تا 77

فصل 4: نام آوران (جلسه2)

0:26

5,100 تومان

8 تا 77

فصل 4: نام آوران (جلسه3)

0:28

5,290 تومان

8 تا 77

فصل 4: نام آوران (جلسه4)

0:47

5,140 تومان

69 تا 96

درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا / سرای امید (جلسه1)

0:20

4,470 تومان

70 تا 73

درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا / سرای امید (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

73 تا 75

درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا / سرای امید (جلسه3)

0:47

6,860 تومان

75 تا 77

درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا / سرای امید (جلسه4)

0:32

5,660 تومان

57 تا 77

درس 10: نامِ نیکو (جلسه1)

0:37

6,080 تومان

78 تا 81

درس 10: نامِ نیکو (جلسه2)

0:20

4,470 تومان

81 تا 82

درس 11: نقشِ خردمندان (جلسه1)

0:43

4,920 تومان

83 تا 86

درس 11: نقشِ خردمندان (جلسه2)

0:22

3,520 تومان

83 تا 86

درس 12: درس آزاد / فردوسی، فرزند ایران / بوعلی و بانگ گاو (جلسه1)

0:47

6,860 تومان

91 تا 95

درس 12: درس آزاد / فردوسی، فرزند ایران / بوعلی و بانگ گاو (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

91 تا 95

درس 12: درس آزاد / فردوسی، فرزند ایران / بوعلی و بانگ گاو (جلسه3)

0:35

5,920 تومان

91 تا 96

فصل 5: راه زندگی

0:41

4,800 تومان

98 تا 120

درس 13: روزی که باران می‌بارید (جلسه1)

0:45

6,710 تومان

104 تا 104

درس 13: روزی که باران می‌بارید (جلسه2)

0:24

4,900 تومان

101 تا 104

درس 14: شجاعت

0:29

4,040 تومان

110 تا 110

درس 15: کاجستان (جلسه1)

0:35

5,920 تومان

111 تا 112

درس 15: کاجستان (جلسه2)

0:42

6,480 تومان

114 تا 118

درس 15: کاجستان (جلسه3)

0:35

5,920 تومان

111 تا 120

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه1)

0:32

4,240 تومان

9 تا 130

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه2)

0:43

4,920 تومان

9 تا 130

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه3)

0:38

4,620 تومان

9 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه4)

0:38

4,620 تومان

9 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه5)

0:43

4,920 تومان

9 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه6)

0:37

6,080 تومان

8 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه7)

0:18

3,180 تومان

9 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه8)

0:25

3,750 تومان

9 تا 138

فصل 6: عِلم و عَمل (جلسه9)

0:20

3,350 تومان

8 تا 139

درس 16: وقتی بوعلی کودک بود (جلسه1)

0:40

6,320 تومان

122 تا 125

درس 16: وقتی بوعلی کودک بود (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

128 تا 129

درس 16: وقتی بوعلی کودک بود (جلسه3)

0:18

4,240 تومان

126 تا 129

درس 17: کار و تلاش (جلسه1)

0:44

6,630 تومان

130 تا 131

درس 17: کار و تلاش (جلسه2)

0:40

6,320 تومان

134 تا 137

درس 17: کار و تلاش (جلسه3)

0:27

5,200 تومان

131 تا 139

نیایش

0:23

3,600 تومان

140 تا 140

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400