{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی (جلسه1)

0:13

2,700 تومان

1 تا 6

فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی (جلسه2)

0:7

1,980 تومان

7 تا 12

فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر

0:21

3,440 تومان

13 تا 24

فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

25 تا 31

فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

31 تا 37

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

39 تا 43

فصل 4: حرکت چیست؟ (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

44 تا 50

فصل 5: نیرو (جلسه1)

0:12

2,600 تومان

51 تا 57

فصل 5: نیرو (جلسه2)

0:7

1,980 تومان

57 تا 62

فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای (جلسه1)

0:8

2,120 تومان

63 تا 69

فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای (جلسه2)

0:7

1,980 تومان

69 تا 72

فصل 7: آثاری از گذشته زمین (جلسه1)

0:6

1,840 تومان

73 تا 78

فصل 7: آثاری از گذشته زمین (جلسه2)

0:5

1,680 تومان

79 تا 82

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

83 تا 86

فصل 8: فشار و آثار آن (جلسه2)

0:10

2,370 تومان

87 تا 93

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

95 تا 101

فصل 9: ماشین‌ها (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

101 تا 105

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه1)

0:8

2,120 تومان

107 تا 111

فصل 10: نگاهی به فضا (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

111 تا 119

فصل 11: گوناگونی جانداران

0:8

2,120 تومان

131 تا 140

فصل 12: دنیای گیاهان

0:7

1,980 تومان

131 تا 140

فصل 13: جانوران بی‌مهره (جلسه1)

0:7

1,980 تومان

141 تا 147

فصل 13: جانوران بی‌مهره (جلسه2)

0:5

1,680 تومان

148 تا 150

فصل 14: جانوران مهره‌دار (جلسه1)

0:5

1,680 تومان

151 تا 158

فصل 14: جانوران مهره‌دار (جلسه2)

0:4

1,500 تومان

158 تا 162

فصل 15: با هم زیستن

0:9

2,250 تومان

163 تا 1173

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400