{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته

درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری

0:50

7,070 تومان

2 تا 11

درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان

0:35

5,920 تومان

12 تا 19

درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی (جلسه1)

0:45

6,710 تومان

20 تا 28

درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی (جلسه2)

0:4

رایگان

20 تا 29

فصل 2: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری

درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر (جلسه1)

0:36

6,000 تومان

29 تا 34

درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر (جلسه2)

0:43

6,560 تومان

35 تا 41

درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر (جلسه3)

0:58

7,620 تومان

20 تا 41

درس 5: هند و چین

درس 6: یونان و روم (جلسه1)

0:46

6,780 تومان

50 تا 55

درس 6: یونان و روم (جلسه2)

0:40

6,320 تومان

56 تا 60

درس 6: یونان و روم (جلسه3)

1:12

8,490 تومان

42 تا 60

فصل 3: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور

0:54

7,350 تومان

62 تا 69

درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی (جلسه1)

1:1

7,810 تومان

62 تا 76

درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی (جلسه2)

0:46

6,780 تومان

70 تا 79

درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان (جلسه1)

0:32

5,660 تومان

80 تا 84

درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان (جلسه2)

0:38

6,160 تومان

85 تا 89

درس 10: اشکانیان و ساسانیان (جلسه1)

0:30

5,480 تومان

90 تا 94

درس 10: اشکانیان و ساسانیان (جلسه2)

0:32

5,660 تومان

94 تا 98

درس 11: آیین کشور داری (جلسه1)

0:39

4,680 تومان

99 تا 104

درس 11: آیین کشور داری (جلسه2)

0:38

4,620 تومان

104 تا 108

درس 12: جامعه و خانواده (جلسه1)

0:25

3,750 تومان

109 تا 113

درس 12: جامعه و خانواده (جلسه2)

0:31

4,180 تومان

131 تا 134

درس 13: اقتصاد و معیشت

0:38

4,620 تومان

118 تا 127

درس 14: دین و اعتقادات

0:35

4,440 تومان

128 تا 135

درس 15: زبان، علم و آموزش

درس 16: هنر و معماری

0:33

4,310 تومان

143 تا 152

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400