گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس سیدطاها سیدعلی اللهی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

0:20

5,810 تومان

29 تا 46

درس 1: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

درس 2: متمم یک مجموعه (جلسه1)

1:9

10,800 تومان

درس 2: متمم یک مجموعه (جلسه2)

0:50

9,190 تومان

درس 2: متمم یک مجموعه (جلسه3)

0:43

8,530 تومان

1 تا 12

درس 2: متمم یک مجموعه (جلسه4)

0:50

9,190 تومان

1 تا 12

درس 3: الگو و دنباله (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

درس 3: الگو و دنباله (جلسه2)

0:46

8,820 تومان

14 تا 16

درس 3: الگو و دنباله (جلسه3)

0:47

8,910 تومان

16 تا 18

درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی (جلسه1)

0:29

7,000 تومان

درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی (جلسه3)

0:56

9,730 تومان

درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی (جلسه4)

0:43

8,530 تومان

14 تا 20

درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی (جلسه5)

0:45

8,720 تومان

14 تا 24

فصل 2: مثلثات

1:30

12,330 تومان

28 تا 46

درس 1: نسبت‌های مثلثاتی (جلسه1)

0:2

1,840 تومان

درس 1: نسبت‌های مثلثاتی (جلسه2)

0:46

8,820 تومان

25 تا 31

درس 1: نسبت‌های مثلثاتی (جلسه3)

0:36

7,800 تومان

34 تا 35

درس 2: دایره مثلثاتی

درس 3: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه1)

0:48

9,010 تومان

29 تا 39

درس 3: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه2)

0:46

8,820 تومان

42 تا 45

درس 3: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه3)

1:5

10,480 تومان

28 تا 47

درس 3: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه4)

0:41

8,330 تومان

48 تا 58

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه1)

0:41

8,330 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه2)

0:32

7,350 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه3)

0:36

7,800 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه4)

0:39

8,120 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه5)

0:39

8,120 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه6)

0:36

7,800 تومان

1 تا 68

فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری (جلسه7)

0:36

7,800 تومان

1 تا 68

درس 1: ریشه و توان

درس 2: ريشه nام

درس 3: توان‌های گویا (جلسه1)

0:43

8,530 تومان

48 تا 60

درس 3: توان‌های گویا (جلسه2)

0:36

5,850 تومان

48 تا 62

درس 4: عبارت‌های جبری (جلسه1)

0:41

8,330 تومان

59 تا 67

درس 4: عبارت‌های جبری (جلسه2)

0:43

8,530 تومان

64 تا 68

فصل 4: معادله‌ها و نامعادله‌ها

0:40

8,220 تومان

75 تا 77

درس 1: معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن

0:41

8,330 تومان

70 تا 75

درس 2: سهمی (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

78 تا 82

درس 2: سهمی (جلسه2)

0:39

8,120 تومان

78 تا 82

درس 3: تعیین علامت (جلسه1)

0:9

1,950 تومان

درس 3: تعیین علامت (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

81 تا 84

درس 3: تعیین علامت (جلسه3)

0:36

7,800 تومان

83 تا 87

درس 3: تعیین علامت (جلسه4)

0:44

8,620 تومان

83 تا 88

درس 3: تعیین علامت (جلسه5)

0:43

8,530 تومان

88 تا 92

درس 3: تعیین علامت (جلسه6)

0:49

9,100 تومان

83 تا 93

درس 3: تعیین علامت (جلسه7)

0:40

8,220 تومان

89 تا 94

فصل 5: تابع

درس 1: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن

0:45

8,720 تومان

94 تا 100

درس 2: دامنه و برد توابع (جلسه1)

0:43

8,530 تومان

101 تا 108

درس 2: دامنه و برد توابع (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

109 تا 112

درس 3: انواع توابع (جلسه1)

0:44

8,620 تومان

95 تا 117

درس 3: انواع توابع (جلسه2)

0:50

9,190 تومان

115 تا 117

درس 3: انواع توابع (جلسه3)

0:54

7,160 تومان

101 تا 117

فصل 6: شمارش، بدون شمردن

درس 1: شمارش (جلسه1)

0:41

8,330 تومان

118 تا 126

درس 1: شمارش (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

119 تا 126

درس 2: جایگشت (جلسه1)

0:44

8,620 تومان

127 تا 129

درس 2: جایگشت (جلسه2)

0:46

8,820 تومان

130 تا 132

درس 3: ترکیب (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

133 تا 138

درس 3: ترکیب (جلسه2)

0:43

8,530 تومان

133 تا 138

درس 3: ترکیب (جلسه3)

0:44

8,620 تومان

136 تا 139

درس 3: ترکیب (جلسه4)

0:48

9,010 تومان

118 تا 140

درس 3: ترکیب (جلسه5)

0:43

8,530 تومان

118 تا 140

فصل 7: آمار و احتمال

1:18

8,610 تومان

1 تا 170

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه1)

0:46

8,820 تومان

141 تا 145

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه2)

0:40

8,220 تومان

150 تا 151

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه3)

0:50

9,190 تومان

142 تا 151

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه4)

0:47

8,910 تومان

142 تا 151

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه5)

0:45

8,720 تومان

142 تا 151

درس 1: احتمال یا اندازه‌گیری شانس (جلسه6)

0:43

8,530 تومان

142 تا 152

درس 2: مقدمه‌ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

درس 3: متغیر و انواع آن (جلسه1)

0:43

8,530 تومان

152 تا 170

درس 3: متغیر و انواع آن (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

152 تا 170

آخرین ویرایش در 28 خرداد 1403