گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه‌ها

درس 1: معرفی مجموعه

0:23

رایگان

2 تا 5

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

0:59

رایگان

6 تا 10

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

0:51

رایگان

11 تا 14

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال

0:33

رایگان

15 تا 17

فصل 2: عددهای حقیقی

درس 1: عددهای گویا

0:52

7,030 تومان

19 تا 22

درس 2: عددهای حقیقی

0:53

4,730 تومان

23 تا 27

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

0:34

3,790 تومان

28 تا 31

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

درس 1: استدلال

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه

0:45

6,540 تومان

33 تا 43

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها

درس 4: حل مسئله در هندسه

1:6

7,920 تومان

44 تا 52

درس 5: شکل‌های متشابه

0:38

6,010 تومان

53 تا 58

فصل 4: توان و ریشه

درس 1: توان صحیح

0:39

4,060 تومان

60 تا 64

درس 2: نماد علمی

0:29

5,250 تومان

65 تا 67

درس 3: ریشه گیری

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها

1:9

8,100 تومان

68 تا 77

فصل 5: عبارت‌های جبری

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد

1:0

7,550 تومان

79 تا 85

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

0:47

6,680 تومان

86 تا 89

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها

0:59

7,490 تومان

90 تا 94

فصل 6: خط و معادله‌های خطی

درس 1: معادله خط

0:42

4,210 تومان

96 تا 101

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

0:46

6,610 تومان

102 تا 107

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی

0:55

7,230 تومان

108 تا 112

فصل 7: عبارت‌های گویا

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

0:54

7,160 تومان

114 تا 118

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا

0:56

7,300 تومان

119 تا 125

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

1:0

7,550 تومان

126 تا 129

فصل 8: حجم و مساحت

0:40

6,170 تومان

131 تا 143

درس 1: حجم و مساحت کره

درس 2: حجم هرم و مخروط

درس 3: سطح و حجم

آخرین ویرایش در 19 خرداد 1402